Godfried-Willem Raes

AFORISMEN

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004 2008 2012 2016 2020 2024

1969

1973

1977

1981

1985

1989

1993

1997

2005 2009 2013 2017 2021 newest

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2006 2010 2014 2018 2022

1971

1975

1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007 2011 2015 2019 2023

1968:

* Kappers zijn heel wat verderfelijker dan hoeren. Hoeren leven immers van de opbrengst van hun eigen lichaam, kappers alleen van die van een ander.

* De grootste maat van het zijnde is recht evenredig met de vierkantswortel uit het aantal dimensies waarmee we dat zijnde beschrijven.

1969:

* Avant-Garde IS kreatieve emancipatie.

* TV is alleen in het kastje het bekijken waard.

* Poezie is het eerste simptoom van godsverlies.

* Prix de Rome - Prijs van Dom.

* Het enige wat uit een horoskoop kan worden afgeleid, is de periode van je verjaardag.

* Ik hou van haar. Ik laat haar groeien.

1970:

* Hoe is het mogelijk dat in onze tijd nog mensen met een zekere intelligentie in de onbevlekte ontvangenis geloven. Het Omo schuim was toen nog niet eens uitgevonden!

* Worueber mann nicht sprechen darf, muss mann rufen.

* Niets zo goedkoop dan een goed uitgerust leger: laat het slapen. Liefst voorgoed.

1971:

* Alle wegen leiden naar Rome. Behalve de middenweg.

* Pas wanneer we de laatste katolieke school zullen hebben gesloten, zullen de ooievaars in Vlaanderen niet langer worden neergeschoten.

* Ik haat burgers. Vooral hamburgers.

* Pistache: een slipje met een gele vlek.

* Niets is hetzelfde.

* Wat kan er nu op tegen zijn wanneer twee mensen graag seks willen hebben met elkaar, dat ze dat dan ook in alle vrijheid doen? Zoal er iets als liefde zou bestaan, dan kan het toch slechts vrije liefde zijn.

1972:

* Kreatie situeert zich in de menselijke processen enerzijds onder de streef- en gevoelsprocessen (de waarderingen) als een negatie van die waarderingen en anderzijds onder de uitings- of aktieprocessen als aktieve (produktieve) realisatie van de negatie van die waarderingen. Er zijn dus twee vereisten om van kreativiteit te kunnen spreken: negatie (konflikt) en realisatie (aktie). Zo wordt zelfmoord in feite de meest kreatieve akt omdat die zowel het meest fundamenteel negeert, als dit ook het meest radikaal realiseert. Nihilisme zonder zelfmoord is derhalve onkreatief.

* Dat er in de gehele kosmos alleen op aarde leven is zoals wij dat kennen is zo goed als triviaal. Immers, wij zijn het die kennen.

* Ik ben het helemaal eens met Thomas Jefferson wanneer die stelde dat elke universiteit die nog een leerstoel in de teologie huisvest, de titel van universiteit moest worden ontnomen.


1973:

* Ons muziekleven is een muzieksterven, wanneer men het aandeel van de nieuwe muziek vergelijkt met dat van de loutere reproduktie van oude muziek.

* Een ding-dong aan je deur is als een met bloemetjes versierd ijzeren gordijn.

* Het belletje-trek der kwajongens, weerspiegelt wellicht een kiem van revolutionaire en agogische bezieling in het kind: te weten net voldoende macht te hebben om mensen in beweging te brengen.


1974:

* Waar is wat werkt.

* Indien er een god was, dan ware het onze eerste plicht hem te vermoorden. De vraag naar het bestaan van god is en blijft overigens zinledig.

* De gitaar hoort niet bij de haard, maar in de haard.

* Kennis vergaar je in de wereld, niet in de boeken. Boeken kunnen hooguit een hulpmiddel zijn om kennis aan de wereld telkens opnieuw te toetsen.

* De doodstraf krijgen we sowieso. Welk misdrijf moeten we nu nog plegen?


1975:

* Ook waarheid is artefakt.

* Koude fuzie, het phlogiston van de twintigste eeuw.

* Het auteursrecht is de grootste vijand van de auteur.

* Free will is nothing but a metapsychological phenomenon. An illusion. We are not any more free than any automaton, scaled to the appropriate degree of complexity.

* Zolang er nog katten vrij rondlopen, geloof ik niet dat er nog honger is in de wereld.


1976:

* D.A.A.D.-stipendium: Wiedergutmachungsstipendium.

* Voor pijprokers geldt een geeuwverbod. Ze zijn dan ook onvermoeibaar.

* Kat en rat vertonen toch nog wel een extra verschil behalve die ene beginletter: de rat is immers intelligent terwijl een kat niks te leren valt.


1977:

* Mijn werk is weliswaar ontstaan, gemaakt en uitgewerkt, maar eigenlijk nooit ten volle afgewerkt. Ik ben me daar niet alleen ten volle van bewust, maar bovendien behoort het ergens tot een levenshouding. Elke kreatieve daad is slechts een stadium in een veel grootser kreatief proces, dat het individu veruit overstijgt. Een kreatieve schepping waarin volledigheid, geslotenheid, afgewerktheid gerealiseerd wil zijn, is een leugen. Kitsch, in zekere zin. De onvolledigheid behoort net zo goed bij het wezen zelf van het kreatieve proces en dus van het produkt dat daarvan het resultaat kan zijn, dan dat zij bij het leven zelf behoort. Ook leven is in wezen onaf, en geen gesloten geheel. Bewust leven kan immers maar in het volle bewustzijn van de dood, van de eindigheid daarvan, waarin, op het nivo van het individuele subjekt althans, alle processen abrupt worden afgebroken.


1978:

* Een gedachte is altijd voltooid verleden.

* De doodstraf is een recht, geen straf.

1979:

* De trikolore schande: rood voor het bloed van de bij de zwarten afgehakte handen, verpakt in geel, het kleur van pis en haat.

* De enige oorlogsheld is de deserteur.

* De Eerste Prijs van het konservatorium: hooguit een getuigschrift van verdienstelijke amateuristische kunstbeoefening.

1980:

* Gehoorzaamheid is de kwalijkste deugd.

* Onze kerkhoven liggen bezaaid met onmisbare persoonlijkheden.

* Het meest ontroerende sprookje? 'Het meisje met de eierstokjes'.

1981:

* Topless brengt je snelst aan de top.

* Hoe dikker het ego, hoe moeilijker men eromheen kan komen.

* Liever gehaat om wie we zijn, dan geliefd voor wie we niet zijn.


1982

* First rule of music history: History doesn't repeat itself - historians merely repeat each other.

* Science is true! Dont be misled by facts!

* Cats preserve best in the microwave.

* Ban all gods. They are inherently inconsistent.

* There is no free speach: only those who enounce the expectable are given the right to speak out to those who expect.

* The more one is dependent on someone else, by lack of own competence, the less one is an autonomous moral being.


1983:

* Alleen mensen maken mensen.

* Als islam lam is, is kristendom dom.

* In de praktijk van de ontwikkeling van kunst, wetenschap en technologie blijken problemen eerder te muteren dan op te lossen.


1984:

* De Franstalige onderdrukking van Vlaanderen zal pas zijn opgeheven wanneer ook het laatste AZERTY keyboard uit Vlaanderen zal zijn verdwenen.

* Liggen ligt de mens slechts in de dood. Wanneer zullen we erin slagen eindelijk komaf te maken met het verslapen van zowat een derde van het al te korte leven?

* Als je het leven niet ziet zitten, sta dan recht.


1985:

* Merde zei Mertens en weer scheet hij een beerput vol noten.

* Je kan slechts grondig haten, wat je ooit eens innig hebt bemind.

* Het is altijd nu.


1986:

* En nu maar hopen dat ook Beyls voor de bijl moge gaan.

* Alleen een intelligent beleid kan een goed beleid zijn. Soms is het intelligent om demokratisch te zijn.

* Het is niet omdat je met al je kleren aan niet kan vrijen, dat naakt zijn vrijen zou impliceren.


1987:

* Dat Belgie een land van narren is wordt alleen al duidelijk uit het feit dat opera -het circus van de parvenu- er tot regeringszaak en Nationaal Instituut wordt verheven.

* Het Festival van Vlaanderen heeft zich weer eens grondig misrekend. Het dacht het publiek rijp voor Penderecki, terwijl dit laatste de haar voorgeschotelde rotte vrucht meewarig van zich afschoof.

* Het is romantisch om antiromantisch te zijn. De techniek staat niet stil.

* Kreativiteit is nooit vrucht van de waanzin, zomin als de waanzin steeds vrucht van de kreativiteit zou zijn. De voorwaardelijke waanzin - 'je zou er gek van worden' - is wellicht verder van de waanzin verwijderd dan de modale normaliteit.

* Vanzelfsprekend heeft de enige nog levende Oostenrijkse auteur en kunstenaar die naar aanleiding van Europalia een bekroning verdiende, die niet gekregen. Aan zijn werk dat beslist tot het belangrijkste behoort op het vlak van de sound-poetry wordt in de gehele programmatie voorbijgegaan... Ernst Jandl!

* De waarheid is in de machine. ...zolang ze werkt.

Truth is in the machine... as long as it works.

* Het toekennen van werkloosheidsuitkeringen aan afgestudeerden is volkomen immoreel. Het is een aliënatie van de oorspronkelijk goede idee waarbij de werkende mens zich door een deel van zijn loon af te staan kon verzekeren tegen een hem overkomende werkloosheid buiten zijn wil.

* Ziekte is een wilsakt van een onbeheerste wil.


1988:

* Ziek is een kultuur waarin de uitslagen van sportwedstrijden tot nieuws worden verheven.

* Ik houd van werken. Verdwaasd zijn zij die degenen die in niets een groter genoegen kunnen vinden dan in hun arbeid, ervan beschuldigen verslaafden te zijn. Vakantie is de etterbuil van een ondeugdelijke arbeidsmoraal en een slechte arbeidsorganisatie. Wie geen genoegen kan vinden in arbeid is oliedom en eigenlijk nauwelijks mens te noemen.

* De automaat is de eindbestemming van de mens. De automaat heft zichzelf op door de uitschakeling van zijn schepper. Alle zijn vergaat automatisch.

* In muziek kan men niet liegen. Om aan dit euvel tegemoet te komen heeft men de opera uitgevonden.

* Ofwel komt expressieve bekwaamheid en kreatieve emancipatie iedereen toe, en is het een voorwaarde voor een demokratische samenleving, ofwel is het een privilege, een bevoorrechte bekwaamheid van een kleine elite.

In het eerste geval bestaat het ideaal erin iedereen kunstenaar te laten zijn - wat de kunstenaar opheft door hem te integreren in het kulturele zijn en funktioneren - en dus , de professionele kunstenaar te bannen als zijnde een overbodig schijnberoep;

in het tweede geval kan een demokratische maatschappij niet bestaan en bestaat het enig mogelijk maatschappelijk model uit sterk hierarchische lagen met bevoorrechte elites bovenaan . Een verdeling van de macht is dan onzin. Men moet weten wat men wil.

* Emotionele beoordelingen en ingevingen moeten steeds als verdacht worden beschouwd. Zij zijn de eerste dragers van de traditie. Alleen als ze rationeel kunnen worden geintegreerd in een min of meer samenhangend beeld van de wereld, hoeven ze niet te worden bestreden.

* Vegetarisme kan emotioneel worden ingegeven, maar kan alleen rationeel worden bepleit en gejustifieerd.

Het is al lang bewezen dat :
a. vegetariers gezonder zijn en dus minder aan de gemeenschap kosten
b. hun voedingspatroon ekonomisch veralgemeenbaar is en veruit efficienter dan elk alternatief.

* Alleen de mens schept recht.

* If we emprison or kill all potential criminals, we have to kill all humans, since the capability to do the evil is inherent to their being human beings.


1989:

* Het onrecht van het recht is de tijd.

* 200 jaar Franse Revolutie : L'ancien regime fête la révolution française. Kroning van Mitterand in de Opéra na nationalistisch nukleair militair defile.

Frankrijk blijft de domste en dus gevaarlijkste natie van West-Europa...

* De enige sterkte van de belgische operaproduktie schuilt in het feit dat het nooit tot heropvoeringen komt.

* Geef mij een waslijst en ik zet ze op muziek, zei Rossini. Niets drukt beter de intrinsieke walging van het operagenre voor literaire kwaliteit uit.

* Evenredig met de bemoeienissen van Stedebouw, - gericht op absolute standaardisering van een retardaire mediocriteit - wordt het ontstaan van een originele en innoverende architektuur in onze steden onmogelijk gemaakt.

* In de muziek geldt het diploma van komponist, en a fortiori de prix de Rome, als een garantie voor non- kwaliteit en absoluut gebrek aan inzicht in de hedendaagse muziekkultuur. In de architektuur daareentegen, lijkt het er sterk op dat alle gegarandeerd onkundigen inzake deze discipline, de realisatie van een eigentijdse architektuur bij wet weten te verbieden. De muziek is er voorwaar beter aan toe.

* Een expert inzake artificiele intelligentie herkent men aan zijn artificiele intelligentie.

* Anachronistisch is elke kunst die geen gebruik maakt van de ideële en materiele middelen uit haar synchrone omgeving. In onze maatschappij zijn daarom kunst, wetenschap en technologie intrinsiek met elkaar verbonden.

* Domme kunst is kunst die haar omgeving niet begrijpt.

* Alle niet-experimentele kunst, kunst die geen zoeken insluit, is on-kunst.

* Een niet-intellektuele kunstenaar kan nooit meer zijn dan een element van folklore.

* Apple is er door de introduktie van de Mac en diens idiotogrammen in geslaagd de komputer binnen het bereik van de debiel te brengen. In ekonomisch opzicht is dit inderdaad steeds de grootste markt geweest.

* De zogeheten beeldkultuur vormt een uiterst gevaarlijke bedreiging voor de taal als instrument van het denken, omdat zij de negatie niet kent.

* Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de geschiedenis: als artefakt zijn wij haar enige schepper.

* Opera is een symptoom van stemkanker.

* Een kop vervult van Islam is lam. Hersenlam.

* Men lijkt het in onze maatschappij normaal te vinden dat arbeid die iemand wordt opgedragen ook wordt vergoed. Het lijkt me dan ook niet meer dan billijk dat de staat zich eveneens aan dit principe zou houden en haar burgers per administratief formulier dat deze dienen in te vullen en te verwerken, een passende vergoeding zou uitbetalen.

-betere formulering : wanneer de staat haar burgers taken opdraagt dan dient zij die burgers daarvoor ook te betalen.

* Ik las onlangs in de krant een boutade van Thomas Beecham gericht tegen de muzikoloog :"Een muzikoloog is iemand die muziek kan lezen, maar er niet kan naar luisteren". Ik wou dat zelf onmiddellijk graag omdraaien en stellen dat een muzikant iemand is die weliswaar muziek kan spelen, maar haar niet weet te lezen. Muzikologen zowel als muzikanten zijn gehandikapten. Geen van beide zouden eigenlijk een plaats mogen hebben binnen onze muziekkultuur.

* Voor de Hooligans zou een groots monument moeten worden opgericht. Tenminste, wanneer ze er in zullen slagen ons eindelijk en definitief van het voetbal te verlossen.

* Laporte - ferme la porte! Gedenk wat er met Ceaucescu gebeurde ...

* Op één punt is de komputer alvast even onbetrouwbaar als de mens: de beweringen die hij doet over zichzelf, zijn ook bij hem volkomen ongeloofwaardig.

* Het probleem met operating systems voor komputers is niet dat ze te ver van de gebruiker af staan, maar integendeel, dat ze die in zijn gebrek aan inzicht en kennis teveel gevoel van eigenwaarde verschaffen.

* Gebruikersvriendelijkheid maakt machines veeleer gevaarlijk en onkontroleerbaar dan toegankelijk en kontroleerbaar.

* Een kultuur waarin er mensen rondlopen die hun omgeving niet begrijpen, draagt in zich alle kiemen van autoritarisme.

* De macht komt aan de slimmen toe. De demokratie werd echter op zulkdanige wijze geformaliseerd dat dit zo goed als onmogelijk wordt gemaakt.

* Het echte weten ligt in de kennis van de vraag. Niet in die van het antwoord. (Naar Rudolf Boehm)

* Belgische komponisten geraken in eigen land alleen door de machtsposities die ze er bezetten bekend. In het buitenland bekende belgische komponisten hebben nooit macht in eigen land...

* Wedstrijden dienen alleen ter bekroning van de jury.


1990:

* Ars Musica - de aars van een bepaald muziekleven.

* In Engeland vonden ze onlangs de opera voor doven uit. Eindelijk!

* Het is een grote onrechtvaardigheid dat de prijzen van tickets voor vliegtuigreizen niet worden bepaald in funktie van de werkelijke kost. Deze kost is evenredig met het vervoerde gewicht. Het lijkt me niet meer dan logisch dat passagiers zouden worden gewogen -met inbegrip van al hun baggage- en dat de prijs (en het aantal nodige zitplaatsen in sommige gevallen...) aan de hand daarvan zou worden bepaald.

* De waarde van een goed hangt af van zijn nut en zeldzaamheid. Wanneer we vaststellen dat hele groepen mensen door anderen worden verworpen of afgewezen, dan bewijst dat in de allereerste plaats alleen dat er teveel mensen zijn. Er is gewoonweg overproduktie.

* Alle ernst is elitair. Alle goede humor trouwens ook. Wat rest is simpelweg banaal.

* Kristendom en Jodendom: allebei dom.


1991:

* Kom niet te dicht bij de waarheid want dan verdwijnt ze.

* Het enige wat de geschiedenis in de weg staat is het heden.

Het enige wat de toekomst in de weg staat is het verleden.

Het enige wat het heden in de weg staat is toekomst en verleden, de tijd.

* In kunst is imperfektie belangrijker dan perfektie. Uit de imperfektie kunnen zin en betekenis van een kunstwerk worden afgelezen. De perfektie kan alleen maar vervelend en triviaal zijn.

* Het zou wel eens kunnen blijken dat precies de sociale politiek, waarbij de burger doorlopend in overbescherming wordt genomen, het socialisme zal hebben ondermijnd tegen het einde van deze eeuw.


1992:

* Rekening houdend met de evolutie van de belastingsdruk, en vooral met het feit dat deze gepaard gaat met een aan het absurde grenzende administratieve overlast, stel ik voor dat we voortaan zoveel mogelijk opnieuw de arbeidsruil als verloningsregeling voor prestaties zouden gaan invoeren.

Speciaal in de muzieksektor zou dit de fiskus wel eens een enorme neus kunnen zetten. Stel je voor, muzikus x komt bij mij een koncert spelen en krijgt daarvoor in ruil 1 dag arbeidstijd van mij. Daarmee kan hij zich bvb. een veranda laten ineenlassen. Onderstel, in het gangbare systeem, dat ik muzikus x anders een ereloon zou uitbetalen van 20.000,-, dan zou de fiskus daarop minstens 3.000,- belasting heffen. Maar, wanneer ik een werkje opknap voor muzikus x, bvb. 1 dag een veranda ineen lassen, dan zou deze daar normaal gezien ook 20.000,- voor veil moeten hebben, en zou ook daarop de fiskus 3.000,- heffen. Het is eenvoudig in te zien dat in het gangbare systeem doodleuk 6.000 franken voor de zwijnen worden gegooid, die anders een zuivere besparing uitmaken. Voeg daarbij het voordeel van de geringe, zoniet onbestaande, administratieve rompslomp, en er kan toch geen rationeel wezen meer rondlopen dat niet bereid zou zijn voortaan zijn losse prestaties op dergelijke wijze af te handelen...

* Antwerpen'93: Cultureel centrum luchtbel.

* Arabier is alleen vloeibaar te genieten.

* patrofagie, de heimelijke rite van de carnivoor.

* Normaal is niets meer dan het louter gevolg van een berekening.

* Pretentie: Mijn sterkte is mijn zwakheid.

* Veel van de problemen die zijn ontstaan met de migrantenbevolkingen uit Islam-landen spruiten voort uit het domme feit dat ons recht geloofsovertuigingen meent te moeten erkennen. Uiteraard had ook het kristendom dergelijke erkenning nooit mogen krijgen. De bron van het merendeel der etnische spanningen is geloof. Een positieve multikulturele samenleving kan alleen uitgebouwd worden wanneer elk geloof wordt bestreden, niet door het te verbieden of de aanhangers ervan te vervolgen, maar wel door hen zelf voor alle ceremonies en riten te laten betalen, zonder de minste subsidie.

Als de katolieke kerk 'vrij' onderwijs wil organiseren, dan moeten de gelovigen en alléén zij daar de kosten van dragen.

Tijdens de Franse Revolutie heeft men voor het eerst pogingen in die zin ondernomen. Een tweede keer gebeurde het in de Oktoberrevolutie. De derde keer moet het toch eindelijk wel kunnen lukken.

* Een waarheid blijft een waarheid ook wanneer ze uit de mond van de vijand komt.

* Het is precies omdat Pascal Dusapin zo'n door en door traditioneel en akademisch komponist is, precies omdat hij absoluut niet in staat is de Medea-tragiek ook maar ergens op relevante wijze te vatten, dat men uitgerekend hem tot ster van het Ars Musica Festival heeft gemaakt en hem een operaproduktie waardig heeft geacht.

* Echtpaar - Hechtpaar - Hechtbaar

(n.a.v. het tweede huwelijk van Jan Rispens, 31.10.1992)


1993:

* Bevoegdheid is een opdracht, geen feit.

* Competence is a task, not a fact.

* Van goede humor is de spiegel de beste bron.

* Bij het dobbelen is de enige rationele strategie die die erop gericht is, de verwachtingen van de eigenaar van de dobbelstenen in het spel te bevestigen. Alleen diens nummers hebben bij denkbaar vals spel (dobbelstenen met verplaatst zwaartepunt) werkelijk een betere kans. Wanneer niet vals gespeeld wordt is deze strategie niet slechter dan een andere.

* Opera zit in de lift... zeggen ze. Die lift zal dan wel naar de parkeergarage zakken.

* Maak van Boudewijn de Zielige een Heilige, maar van de monarchie, verlos ons Heer...

* Ieder huisje zijn kruisje. Een inlegkruisje.

* Wie het recht niet kent, heeft geen rechten.

* De heilige oorlog is de oorlog tegen het heilige.

* De ideale maatschappij is die waarin ieder individu over een eigen allesvernietigende atoombom beschikt en niemand hem gebruikt..

* Tegen het misdrijf van het spekulatief geldgewin is de wereldmunt een goed verweer.

* Katten zijn heel nuttige dieren: van hun darmen kunnen snaren gemaakt worden, van hun vellen shamisens. Van kop en poten ontdaan zijn ze culinair in niets van een konijn te onderscheiden. Zolang ze maar dood zijn. Levend verstoren ze alleen maar de rust met hun gejank, bevuilen ze andermans terrassen en tuinen, verspreiden ze vlooien, luizen en ander ongedierte, bedreigen ze vogels en vissen, verknoeien ze geluidsopnames met hun plomp springen op daken, vernietigen ze komputers met hun kleverig haar, verspreiden ze onuitstaanbare walmen, wekken ze bij sommige zwakkere mensen sentimenten op door hun infrasoon gebrom, knagen ze schoenveters stuk, zitten ze kansloos vliegen achterna waarbij ze het hele huis als een ruïne achterlaten...

* Kunnen die werklozen zichzelf niet aannemen?

* Een geheelonthouder drinkt om te vergeten.


1994

* Opera is het frekwentatief van opa. Precies daarom is hij zo oubollig.

* De verklaring van onrecht justifieert het niet.

* CeBeDem: kerkhof van de Belgische Muziek.

*..[ insert statements i.v.m. Lied van mijn land.]

* Waar een recht is, is een krom.

* De 7 kunsten:

in volgorde van belangrijkheid...

* Plat van mensen:

* Vreest uwen vijand niet want niets is groter en machtiger dan den mensch die ook gij zijt.


1995

* De amateur is de enige werkelijke postmodernist in de muziek.

* Het postmodernisme is het revisionisme van de muziek.

* Zelfdoding is de meest humane wijze om van het leven te scheiden. Een maatschappij die haar burgers de mogelijkheid tot zelfdoding ontneemt, berooft hen van hun meest elementaire vrijheid. Iedereen moet op elk moment het recht hebben over zijn eigen leven te beschikken. Onze kultuur is onmachtig om met de dood om te gaan. Zij heeft dringend behoefte aan de ceremonie rond de zelfdoding, die een mooi ritueel zou kunnen zijn. Alweer staat hier het kristendom de ontwikkeling van een kultuur in de weg.

* Een noot te weinig is onnoemelijk veel mooier dan een teveel.

* Subsidie voor het Kunstenfestival gehalveerd naar 70 miljoen... Brussel, de hoofdstad met het waterhoofd, raakt met geen middelen tegen bevriezing van zijn povere hersenen gevrijwaard.

* 1001 Sonates: Muziek van een uiterst verfijnde onbenulligheid.

(n.a.v. de maratonuitvoering ervan te Gent, juni 1995)

* Waarden ‘an sich’ komen in mijn filosofie niet voor. Geen waarde kan ooit een fundering vinden buiten, laat staat boven, de mens. Ook wie zijn levensvizie religieus laat inspireren, ontkomt niet aan de vraag –zoal hij waarden ‘boven’ de mens een oorsprong laat vinden- naar waarin het goede , de verdienste, dan wel ligt wanneer we met dergelijke waarden rekening houden. Immers, zo waarden immanent zouden zijn, dan hebben we er geen enkele verantwoordelijkheid voor noch over en dus ook geen enkele verdienste in het al dan niet volgen ervan. De vraag naar –gegeven immanente waarden- het waarom wij ermee rekening zouden moeten houden slingert ons met noodzakelijkheid in een oneindige cirkelredenering: waarden worden zelf waarden van zichzelf. Dit lijkt me dermate absurd, dat het alleen vanuit een m.i.. noch slechts marginale religiositeit kan worden aanvaard: het absurde als mysterie, als principieel niet door de mens te vatten, het mysterium tremendum et fascinans… Leven is dan ook geenszins een waarde op zich, maar wel een eigenschap die wij waarde verlenen, al was het maar omdat we ze zelf hebben. Wij zijn het die waarde hechten aan ons leven, en vanzodra wij ermee ophouden er waarde aan te hechten, houdt die waarde ook op te bestaan. Het is dan ook evident dat eutanasie niet kan worden verworpen op grond van de waarde van het leven. Zelfdoding is de waardigste dood.


1996

* In principio creavit homo Deum. En die God was alwetend, almachtig. Het eerste en ultieme automaton, de perfekte robot. Later legde de mens waarempel een grotere bescheidenheid aan de dag wanneer hij automaten ging bouwen en verzinnen...

* Pomo-Zeit: Was sind es fuer Zeiten wo was sind es fuer Zeiten wo ein Gespraech ueber Baume fast ein Verbrechen ist weil es ein Schweigen ueber soviele Untaten einschliesst, fast ein Verbrechen ist weil es ein Sprechen ueber soviele Untaten einschliesst.

* Ballonvaarders gestrand tegen de toren van de Gentse Sint Jacobs kerk: Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid hebben drie mensen hun leven te danken aan het heilig kruis.

* Wetenschap is het afval van de ware kunst.

* Vlopera? Zou het niet beter flopera heten?

* Oef. Eindelijk kunnen we in Gent slechte komponisten en musici echt naar de pomp sturen...

* Vooruit of Achteruit maakt geen verschil voor wie zich op een enge cirkel voortbeweegt.

* Een nieuw autoritarisme duikt op

De taal behoort haar gebruikers toe. Zij is zowel in haar orale als geschreven vorm het sociaal kommunikatie- en expressiemiddel bij uitstek. Doorheen haar gebruik is zij doorlopend onderhevig aan veranderingen die vaak haaks staan op de momentopnames die we weervinden in taalkundige beschrijvingen.

Nu bijna iedereen van komputers gebruik maakt voor de weergave van de geschreven taal, dreigt echter meer en meer een gevaar van totale verstarring en zelfs autoritarisme: het wordt immers niet alleen moeilijker, maar vaak ook onmogelijk, bewust af te wijken van de in wetten en indexen vastgevroren regelgeving met betrekking tot spelling en zelfs zinsbouw! Immers, wie op een komputer schrijft maakt gebruik van een tekstverwerker. Wanneer deze gekoppeld is aan een spellingchecker zijn we geheel overgeleverd aan het autoritarisme van de regelgevers. Alleen wanneer we zelf nog de moed hebben onze eigen lijsten en regels op te stellen en erin slagen de tekstverwerker van onze eigen woordenboeken gebruik te laten maken, kunnen we aan dit autoritarisme ontsnappen.

* Nu men een deel van het onderwijzend personeel in onze tot hogeschooldepartementen omgevormde konservatoria tot 'docenten' heeft gebombardeerd, beleven we de potsierlijke toestand dat sommige van deze mensen nu trompet, viool en piano gaan 'doceren'... Schoenmaker, blijf bij je leest! Een ambacht doceert men niet, tenzij men het wil ondermijnen.

* Wetenschappelijke artikels en publikaties worden veeleer opgesteld om voor de (subsidierende) gemeenschap te tonen dat men ergens mee bezig is dan wel dat ze zouden dienen als middel om bekomen resultaten mee te delen of ter diskussie te stellen. Hun lektuur levert dan ook -voor wie werkelijk in een onderwerp is geinteresseerd- welhaast nooit bruikbare informatie op.


1997

* Links zegt, wie geen ideologie heeft, heeft de ideologie van de meerderheid. Maar, wat is die ideologie?

* Guido Gezwelle

Kriebelende wiebelende wemelding

en onder mijn soetane kriebelt ook een dink

* Liaisons Dangereuses: Moeder Zwets tot Piet: Manneke, mastuurbeerde gij wel regelmatig?

* Komponeren is dingen proberen maken die voldoende intrigerend zijn dat ik er zelf de motivatie uit kan putten om me de moeite te getroosten ze ook nog mooi te proberen vinden.

* Een van de vele technieken om Vlaamse gelden naar de federale overheid, en dus naar Wallonie, over te sluizen bestaat erin alleen in Vlaanderen rigoereus bedrijfsvoorheffingen in te houden op de vergoedingen betaald aan er optredende artisten. Deze voorheffingen zijn (door de Vlaamse overheid) betoelaagde uitgaven, maar ze vloeien (na een omweg die welhaast onmenselijke administratieve inspanningen vergt van de organisatoren....) rechtstreeks terug naar de federale overheid. Zou het niet logischer zijn, de toelagen met een klein percentage te verminderen en in ruil de koncertorganisatoren in de sektor van de ernstige muziek volledig vrij te stellen van het betalen van voorheffingen? Dit zou pas de kreatieve kultuurproduktie ten goede komen!

* De Vlaamse vrijzinnige filosofen zijn een stelletje lafaards. Helaas ben ik ook een Vlaams vrijzinnig filosoof. Geen een heeft het gedurfd publiek de enige goede positie, want in deze de enige echt rationele positie, in te nemen in de pulpjoernalistieke hetze tegen het sterilizeren van zwakzinnigen. In vroeger tijden kon men er zich erg makkelijk van af maken: zwakzinnigen werden in instellingen -beheerd door kloosterorden- geplaatst en daar werden ze van hun meest elementaire rechten als levende wezens, met name het recht op lust, beroofd. Seks was er taboe en verboden. Vanzelfsprekend stelde zich toen niet het probleem van mogelijk nakomelingschap… Nu onze kultuur eindelijk toe is gekomen aan de erkenning van de lust als waarde en als recht, nu ze eindelijk het juk van de kristelijke onderdrukking van de lust als zonde, voor een deeltje van zich af heeft gegooid, erkent zij ook stilaan, en terecht, dit recht -uiteraard beperkt door de vrijwaring van rechten van anderen- bij alle levende wezens, en dus ook bij zwakzinnigen. Precies daardoor stelt zich het probleem van het mogelijke nakomelingschap in deze eeuw zo akuut. Maar, hoe zou je iemand die nog niet eens in staat is al dan niet toestemming te geven tot sterilisatie, dan wel het faktische recht geven de maatschappij te belasten met een nakomelingsschap. Moet voortplanting niet in de allereerste plaats een gevolg zijn van een overwogen beslissing, van een wilsakt? Mag voortplanting een recht zijn? Wat moeten we aan met kinderen waarvan de ouders nog te dom zijn om te beseffen of ze al dan niet zijn gewenst? En dit, nog los van de mentale toestand van dat nakomelingschap zelf. Want, als we daarmee rekening houden dan grenst de sentimentele irrationaliteit van de tegenstanders van gedwongen sterilisatie aan het volstrekt immorele: immers de kans dat zwakzinnigen zwakzinnigen als nakomelingen hebben is heel erg groot. Zouden zij hun standpunt dan innemen uit platvloers winstbejag? Omwille van de grote subsidies die het de instellingen (grotendeels in kristelijke handen…) opbrengt? Horesco referens.

Natuurlijk weet ook ik dat de kans dat zwakzinnigen een zwakzinnig nakomelingsschap voortbrengen alleen maar bijzonder groot is en dat dus de teoretische mogelijkheid bestaat dat er een relatief normaal kind uit geboren wordt. Maar, hoe groeit het dan op? Jawel, met een a priori achterstand door de voor een normale ontwikkeling weinig bevordelijke ouderlijke omgeving. Hierbij wordt een kind met een opzettelijke 'erfzonde' belast en a priori van normale ontwikkelingskansen beroofd. Dit is een verschrikkelijk onrecht wat men geen enkel kind zou mogen aandoen. Dus ook in dit geval, steriliseren maar, want beter een kind te weinig, dan een teveel!

* De grootste misdaad van Dutroux is niet zozeer gelegen in wat hij met enkele kleine kinderen heeft uitgehaald -hoe gruwelijk we dit ook vinden, en hoezeer het ook doet denken aan de gruwelen van ene Sinterklaas- maar wel in de schade die hij heeft toegebracht aan het reeds al te trage proces van de-taboering van de menselijke seksualiteit.

Het is verschrikkelijk te moeten leven in een kultuur waarin je als het ware je eigen doodvonnis uitspreekt wanneer je het nog onbehaarde spleetje van een meisje van tien vergelijkt met een bloem in de knop. Waarom is deze schoonheid plots een verschrikkelijk taboe? We weten toch dat als je een bloemknop openscheurt, je de bloem vernietigt en alle schoonheid verdwenen is.

* Raadsel: Wie hoort er niet thuis in deze rij: Dutroux, Gezelle, Prins Filip ?

* Benoits Rubenskantate in A'pen...

Weet U hoe het Vlaams Konservatorium van Antwerpen zijn 100 jarig bestaan viert?

Door het deksel van de beerput te lichten en er met gulle teugen met zijn allen van te snuiven.

* Wantrouw je liefdes en probeer van wat je haat te houden.

* 'Help' is a tool to change the problem. (Win95)

* "Duitsers Dommer. De meeste Duitsers geloven dat ze steeds dommer worden. Dat blijkt uit een peiling bij 18000 Duitse tv-kijkers" (De Standaard, 07.11.97)

Zou TV dan toch in staat zijn de kijker enig inzicht bij te brengen?

* De toekomst van Brussels: maak er een Koninkrijkje van. Alleen in Brussel is de monarchie nog in enige mate populair. Hef Belgie maar helemaal op. Het berust toch op een volstrekte illuzie. Trek alle Vlaamse ambtenaren weg uit Brussel, en laat de bestuursorganen voor Vlaanderen werken in hun eigen regio. Pendelaars vormen trouwens in het algemeen een grote bedreiging voor het leefmilieu. Als de Nederlanders nu ook nog hun monarchie naar Brussel verbannen, kunnen we de vlaamse provincies opnieuw aansluiten bij de nederlandse en krijgen we een wat grotere nederlandstalige regio in Europa.

* Nu de kerk er niet meer is om de mensen dom te houden, heeft men deze taak aan de scholen en de media voorbehouden.

* Is het deontologisch wel te verantwoorden dat we tegenwoordig in onze pers welhaast alleen nog koncertrecenties te lezen krijgen over koncerten en ensembles, wanneer deze zelf aan de betreffende joernalist een meer dan behoorlijke vergoeding aanbieden? Moet de gehele muziekkultuur dan toch de korruptie en manipulatie die we lang als een eigen privilege van de operawereld sedert Mortier beschouwden, achternahollen?


1998

* Waarom het postmodernisme reaktionair en revisionistisch is? Omdat het weer kunst reduceert tot louter ambacht, terwijl het modernisme ons daar nu net van verlost had, door kunst een metaniveau te verlenen. Postmodernisme is de verzaking van de kunst aan hersenen.

* Aan de hermeneutiek hebben we helaas niet alleen het voortbestaan van het intellektueel kristendom in de 20e eeuw te danken, maar wellicht ueberhaupt het overleven van de alfas zelf. Immers is hermeneutiek niet de techniek die erin bestaat een gegeven tekst (waaraan een zeker gezag hoort te kleven) te doen zeggen wat men graag zou willen met enig gezag gezegd te zijn?

* Piet Snot is de grootste werkgever op aarde.

* Geld wordt -in zijn anonieme en gematerialiseerde vorm als cash- alleen in stand gehouden ter ondersteuning van zwartwerk, korruptie, misdaad. Wil men ernstig komaf maken met overvallen, dan had men het al lang helemaal kunnen afschaffen. Het is dan ook een ongelooflijke stommiteit de invoering van de Euro niet te laten gepaard gaan met de afschaffing van het fysische geld.

* Een domme ambtenaar is uiteraard een slechte zaak. Hij is hooguit als presse papier te gebruiken. Een slimme ambtenaar is echter helemaal een rampzalig iets. Hij zal immers zijn eigengereide hersenen proberen te gebruiken om de wereld rondom hem met de hem eigen middelen -stapels op de armzalige burgers afgevuurde formulieren- in zijn greep te krijgen. Zijn stapels papier zullen uiteindelijk elke kiem van kreatief denken in de maatschappij verpletteren.

* Do I like cats? It all depends how they are cooked.

* Alfred Schnittke dood: spijtig dat met het overlijden van sommige komponisten, niet tevens hun hele oeuvre verdwijnt...

* Jonge Vlaamse komponisten geboren tussen 1960 en 1970: te jong om '68 te hebben meebeleefd, te oud voor het zien van de enorme mogelijkheden vervat in de nieuwste technologie. Een generatie zorgelijk tobbende dertigers die eigenlijk helemaal niets heeft beleefd?

* Francois Lyotard sterft na een langdurige ziekte: dat zal dan wel die van het postmodernisme zelf zijn geweest. Komt er daarmee nu een eind aan dit wansmakelijke intellektueel bedrog? Moeten we echt nog de dood van Baudrillard, Prigogine, ... afwachten? Zullen we nu eindelijk inzien dat Sokal en Bricmont eigenlijk de eerste echte menswetenschappers zijn van het nieuwe millennium?

* De grootste artistieke performance van het reaktionaire postmodernisme was de holocaust: zij was gesteund op romantische waarden opgehaald uit een sinds lang door kritische en modernistische inzichten achterhaald verleden: religie, racisme, nationalisme...

* Voor elke nieuwe wet, reglement ... die wordt aanvaardt zou men er minstens twee reeds bestaande moeten afschaffen. Bovendien zou men alle wetten en reglementen die niet binnen een termijn van vijf jaar herbekrachtigd worden, automatisch moeten laten vervallen. Op die wijze bestaat er minstens een kans dat we ooit tot een echte rechtstaat komen. Een staat kan maar rechtstaat worden genoemd wanneer minstens de teoretische mogelijkheid bestaat dat haar burgers de wetten en reglementen kunnen kennen. Daarvoor mag het geheel van wetten en reglementen nooit groter zijn dan het formaat van een gezond pocket boek.

* Dat het postmodernisme een rechts revisionisme kan zijn wordt weer eens bewezen door een van de meest fervente aanhangers van deze richting in de muziek: Piotr de Peslin Lachert (hij noemt zich graag Baron). In een recente brief roept hij organisatoren op, zijn 60ste verjaardag te vieren door veel van zijn stukken in de koncertprogrammas op te nemen. Dat vergeven we hem graag. Maar, de brief gaat vergezeld van een CV waaruit zorgvuldig alle historische naar experimentele en modernistische muziek verwijzende realisaties van de 'komponist' werden geschrapt. Erger nog, de persoon aan wie hij het beetje faam dat hij (met het vroegere TEMV) wist te verwerven, met name de klavichordspeelster Annette Sachs, volkomen te danken heeft, werd in zijn biografie volledig uit de geschiedenis weggewist. Het is nochtans zo klaar als een klontje dat alleen door haar sterke podiumverschijning en haar muzikale interpretaties, deze produkties ook maar iets artistieks verkregen. Zij is hem in het revisionisme niet gevolgd. Het pleit voor haar. We sturen Piotr naar de pomp. Een rode voor mijn part.

* De postmodernisten wanen zich allicht nog in de klassieke oudheid: ze prikken zich de ogen uit om de waarheid onder ogen te kunnen zien. Iets hebben ze in de afgelopen 2500 jaar toch wel geleerd: ze doorboren zich nu ook de oren, om de wereld te aanhoren...

* De wet van de stetoskoop: Niemand heeft een hart als ie er zelf naar luistert.

* Het fundamenteelste van de mens is niet.

* Mans fundament is not.

* Het vatikaan gaat brood op de markt brengen: Panis pastorum penis caritas est, of omgekeerd...

* Nobelprijs voor de vrede... Volstrekt onrechtvaardig. Ik heb zelf minstens zo weinig voor de vrede gedaan als hij.

* De paus veroordeelt Viagra niet: anders zou zelfs zijn laatste aanhanger voor hem niet willen opstaan.

* Scheiding van kerk en staat: wie dacht dat dit voor een modern land de evidentie zelf was vergist zich helaas terdege: in snotland Belgie is de kerk nog steeds staatszaak. Een katoliek koningshuis staat er aan de kop. Het katolieke onderwijs wordt er zelfs door de staat betoelaagd! De priesters en hun hofhouding zijn er waarempel staatsambtenaren! De burgers -ook de grote meerderheid der weldenkende en atheistische burgers- betalen en onderhouden er het geloof van een onder druk van het pragmatische denken eindelijk in de minderheid geraakte katolieke sekte. Vandaag formuleert een minister in dit land het voorstel een scheiding tussen kerk en staat in de voeren. Niets te laat op de grens van een nieuwe eeuw. Alleen, waarom een kerkbelasting? Laat de sekten hun middelen maar zelf verzamelen. Dit moet niet via belastingsaangiften gebeuren, want dat sluit op zich reeds een erkenning van het geloof in.

* 11 november: In plaats van oorlogen te herdenken, zou men er beter aan doen ze te vergeten.

* 15 november: feest voor het einde van de dynastie

* Biologie. Ook het mooiste meisje is toch eigenlijk slechts de verhulling van een lange darm. De mens, een wat beter aangeklede regenworm.

* Het grootste probleem van de taal als tekst ligt in het simpele feit dat zij inherent lineair is. Er kunnen geen twee teksten simultaan worden gelezen noch gesproken. Geen twee -laat staan meer- betogen terzelfdertijd afgestoken. Tekst is monofoon. Ook de invoering van hypertekst -hoewel een wezenlijke vooruitgang- kan dit fundamentele gebrek niet echt verhelpen. Nergens kan tekst wat dit betreft tippen aan de mogelijkheden die de muziek ons biedt op het gebied van de polyfonie. De meervoudigheid van de moderne logikas kan dan ook slechts in de muziek worden gerealiseerd en getoond.

* Racisme is een bestaansvoorwaarde voor een leger en dus absolute noodzaak. Hoe anders krijg je een groep mensen zo zot om voor zoiets als een 'vaderland' te strijden... Een niet-racistisch leger kan hooguit een politiemacht zijn.

* Adolf Posman heeft de clacque weer ingevoerd. Zo loopt ook jan publiek weer in het oud gareel waarmee de strijd tegen de entartete Kunst kan worden aangebonden...

* Whitemass, Blackmass, Christmess...

*Faith is a serious psychiatric disease.


1999

* 1999: Happy Lastyear

* Wat je bezit moet je ook zelf kunnen opbergen. Het gaat inderdaad niet op anderen met de last van de bewaring van jou eigen bezittingen op te zadelen. Voor wanneer dan ook eindelijk een totaal parkeerverbod voor autos op de openbare weg? Wie zijn auto niet netjes in een garage kan opbergen, zou ook helemaal geen auto mogen bezitten. Hoeveel leefbaarder zou dit onze steden niet maken!

* Sedert de rechtse socialist Van Den Bossche Vlaanderen op spellingsgebied zowat een eeuw terug in een onfris verleden slingerde, is het er met de spelling nooit zo slecht aan toe gegaan. Uit zowel onwetendheid als angst voor Big Brother gaan zelfs docenten in het hoger onderwijs nu tegen alle evidenties in, ondingen spellen zoals : 'rethoriek' , 'ethnische' muziek, polykliniek, accoustiek, electrisch, congo ...

* prayer: ... clitoris peccata mundi

* Het formulier is het wapen van de ware terrorist.

* De waarheid volgt de feiten, ze leidt ze niet.

* Een hoofd wordt helaas niet groter naarmate het lichaam waarboven het geplaatst wordt groeit...

* Kaka 2000: Gent herdenkt Keizer Karel! Eigenlijk een schande. De man was niet alleen een barbaarse massamoordenaar (onder zijn bewind greep een holocaust plaats waartegenover latere misdaden tegen de mensheid slechts als dagelijkse doodzonde verschijnen), bovendien was hij ook de exponent van religieuze verdwazing en antikritisch denken bij uitstek: onder zijn bewind woedde de strijd tegen de godsdienstvrijheid. Hem gedenken is voorwaar een belediging voor de filosofie en elke vorm van rationeel denken. In plaats van een herdenking zou Gent er beter aan doen een tribunaal in te richten, waarbij men hem alsnog tot 500 maal levenslang zou kunnen veroordelen.

* Rechts is pas gevaarlijk wanneer het van links komt.

* De alfjes slaan op Mc.Donalds toe.

* Het buro voor arbeidsbemiddeling zendt de werklozen een jobstijding.

* Vijanden en tegenstanders sterven nooit. Vrienden zijn sterfelijk.

* In het krematorium mag alleen de dode roken.

* No Body is Equal.

* Het dioxine gehalte in de voedselketen van een land kan wellicht gemeten worden aan de hand van de grootte van de budgetten die dat land voor opera veil heeft.

* Coca Cola was altijd al een probaat middel tegen teveel aan hersenen. Het lost ze op. Precies daarom hebben de socialisten de rode verdeelautomaten in alle scholen geplaatst.

* Elke afgestudeerde van een kunstschool die in datzelfde onderwijs terecht komt, is een mislukking van die school.

* Wat een heisa om die zonne eklips. Alsof dit land niet permanent van de zon is afgesneden...

* Wie rond de pot draait, kakt het huis vol.

* De rivier stroomt altijd weg van haar eigen bron.

* 12.10.99: we betreuren vandaag de geboorte van de 6.000.000.000 ste mens op aarde. Dat dit gebeurde in Kosovo maakt die ramp alleen nog groter.

* Zou het waar zijn dat Filip met zijn halfzus trouwt om 'het' binnen de familie te houden?

* Postmodernisme en revisionisme: een front. De heroprichting van Pfitzner moge het bewijzen.

* Anders dan de media het voorstellen, dient de hele opgeblazen heisa rond 'piraat' kopieren in geen enkele mate de belangen van de werkelijke muzikale kunstenaars.
Primo: Wil men kopieren tegengaan dat moet men de prijs van het 'origineel' laten zakken tot onder die van een kopie, iets wat in de muziekindustrie erg eenvoudig is. Je kan vandaag CD's makkelijk produceren en te koop aanbieden voor 1 Euro. Kranten worden meer gekocht dan gekopieerd, precies omdat aan deze voorwaarde is voldaan.
Secundo: men kopieert slechts wat men horen wil. Het gekopieerd worden is dan ook een blijk van populariteit en in zekere mate een eer. Het draagt in grote mate bij tot de roem en bekendheid van musici en muzikanten. Het is bovendien een supplementaire vorm van verspreiding waarvoor geen extra investeringen nodig zijn. Door de wetten van de ekonomie doet dit de prijs van de makers op de koncertpodia in elk geval stijgen, een inkomst die de makers en niet de muziekindustrie rechtstreeks ten goede kan komen.
Tertio: De muziekindustrie is eigenlijk een permanente bedreiging voor de werkelijk innoverende scheppers in de muziekkultuur. Enerzijds omdat de massale propaganda voor reproduktie, nieuwe kreatie in de marginaliteit dwingt, anderzijds omdat zij het rechtstreekse kontakt tussen muziekmakers en publiek bij rituelen zoals koncerten substitueert. Het zijn precies die rituelen die het muziekleven kunnen uittillen boven het niveau van de platvloerse kommercie, en die de zin van het muziekmakerschap uitmaken.
Quarto: Informatie is steelbaar noch bezitbaar. De kopieerbaarheid is precies een van de inherente eigenschappen van het begrip zelf. Alle pogingen tot beteugeling gaan dan ook in tegen de logika zelf en -omdat ze inherent onmogelijk zijn- kunnen alleen leiden tot autoritaire onderdrukking.

* Er zijn heel wat meer banken die mensen overvallen dan er mensen zijn die banken overvallen.


2000

* 2000: Happy LastYear. (This time correct).

* Het wordt zo stilaan tijd boeken en partituren te kremeren, in plaats van ze te begraven in archieven en biblioteken.

* Het kopieerrecht is een snelrecht dat zo snel is dat het wandaden bestraft nog vooraleer ze zijn gepleegd.

* Waar haalde Tarzan in hemelsnaam dat broekje vandaan?

* De gelijkenis tussen een minaret en een kernraket is opvallend. Niet alleen naar vorm, maar ook naar lading.

* Wil je veel bereiken, begin dan met weinig te verbieden.

* Wist U waarom men in Antwerpen niet kan rekenen? Omdat daarvoor alleen arabische cijfers kunnen worden gebruikt.

* Aan Brugse meisjes valt niet veel te beleven. Ze hebben helemaal geen tiet.

* In de verplegingssektor zijn prikakties dagelijkse kost.

* Elites zijn de enige werkelijke behoeders van de demokratie.

* Voor sommige mensen lijkt me alleen een verassing een geschikt kado.

* Ik had een hoofd met wel tien monden willen hebben om alle simultane onzin en het vele onrecht dat doorlopend zo pijnlijk mijn ogen en oren treft te kunnen verwoorden.

* Een Leuvense student vroeg me onlangs of ik een nieuwe toekomst zag voor de blokfluit... Maar, is er dan zoiets als een oude toekomst?

* De uitslag van de Liesbed zangwedstrijd wordt met een weegschaal bepaald. Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met een korrektiefaktor voor de moedertaal van de kandidaat. Het Frans heeft de grootste faktor. 't is dan ook een heel gewichtige taal.

* Eerste klas rijden per trein is heel wat gezonder dan tweede klas. Immers, het eerste klas rijtuig bevindt zich steevast aan het andere uiteinde van de aankomende trein.

* Belgie werd in ille tempore door de toenmalige grootmachten opgericht als slagveld en buffer voor hun respektievelijke moordkrachten. Nu alles zowat tot spel is geworden, wordt dit opnieuw geaktualiseerd door uitgerekend hier de euro 2000 voetbal waanzin te organiseren. Engeland tegen Duitsland in Charleroi. Wanneer Frankrijk tegen de rest van Europa in Waterloo?

* De rode duivels zijn al even goed in voetbal dan belgische komponisten in muziek...

* Val Saint Lambert, 't is een bevel.

* Een 'biologisch' afwasmiddel vervuilt tweemaal minder dan een ander, maar van dat ander middel moet je wel slechts half zoveel gebruiken....

* Omdat ik tegen het huwelijk ben, moet ik wel voor het homo-huwelijk gewonnen zijn. Immers, het homo-huwelijk ondermijnt het huwelijk en schaft het als dusdanig af.

* De olieprijzen moeten net zo hoog worden tot alle vrachtvervoer over de weg is stilgevallen en de vracht weer boot en trein gebruikt.

* Every morning we see new faeces.

* Het lied van Lernaut & Hauspie (liedjestekst)

* Demokratie is niets meer dan een algoritme.

* Een koelkast is slechts de plek waar het teveel aan voeding wordt opgeborgen alvorens het aan de vuilnisbak wordt toevertrouwd.

* Vliegtuig: eentje op, eentje neer, en zo naaien we het weer.


2001

* Alleen kan je niet samenzweren.

* Onderwijs: steeds bla bla bla, nooit boem boem boem.

* Wat er gebeurt wanneer men de wetenschap ondergeschikt maakt aan de demokratie, hebben we alweer eens pijnlijk ondervonden in de slachting van de driehonderd geiten van een west vlaamse bioboer. Niet die geiten zijn daarbij het grootste slachtoffer en ook niet die boer, maar wel het rationele denken! Over zaken waarover alleen wetenschappelijk onderzoek en kennis uitsluitsel kan geven zouden politici nooit enige bevoegdheid mogen kunnen verkrijgen. Wetenschap moet boven de wet staan.

* Hoewel ik me dagelijks erger aan de onnoemelijke traagheid van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, is die slechts een peulschil tegenover de onnoemelijke traagheid bij veranderingen in onze institutionele strukturen en hun legislatieve fundamenten.

* Een droomreis is de beste reis. Niets is zo goedkoop en bovendien kan je ook op elk moment terug.

* Konfetti is het nut van de administratie. Zolang er perforators zijn.

* Niet aan een verleden hebben we behoefte, wel aan een toekomst.

* Tegen de tijd dat in Gent meer dan drie miljard zal zijn verspild aan de overbodige bouw van een megalomaan muziekcentrum, zal het artistiek nivo van de orkesten die het zouden moeten gaan bespelen zo laag zijn gezakt, dat zelfs de propagandamachine die Mortier ervoor zal moeten opzetten -al diende hij zijn gehele budget te besteden aan het omkopen van de gehele vlaamse pers- er niet meer zal in kunnen slagen meer dan de enige nog overgebleven postmodernist naar die koncerten te krijgen. En dan nog, alleen maar om er zijn eigen amateuristisch werkstuk, tegen betaling, te aanhoren...

* Partituren zijn niets meer dan werktuigen en inspiratiebronnen die kunnen worden gebruikt voor het verzorgen van overtuigende koncerten. De musici staan niet ten dienste van de partituur maar net andersom, zij zijn het die haar enige betekenis kunnen verlenen.

* Heroine: Arm zijn de zaligen van geest.

* Muziek wordt gespeeld maar niet gewonnen.

* Fidel Castro verdient geen standbeeld, hij is een standbeeld.

* Een van de grootste verdiensten van de 20e eeuw bestaat hierin dat ze erin is geslaagd het gehele korpus van de klassieke muziek tot op de draad te verslijten.

* Echte progressieven vertikken het kultuur te spellen met de c van centen.

* Pentagon geraakt: hoe meer zielen hoe meer vreugd.

* Raar maar waar: toch bestaat er ook muziek die rotslecht is, en toch niet vlaams.

* Meisjes die maar niet in het reine kunnen komen met het kruis tussen hun benen, dragen dan maar een kruisje rond hun nek.

* Nachtmerries zijn slechts een flauwe afschaduwing van de werkelijkheid.

* Nadenken kan bijzonder gevaarlijk zijn. Voordenken is bepaald raadzamer voor wie doet.


2002

* Het Stalinisme was het eerste politieke regime dat het postmodernisme wettelijk heeft opgelegd en avant-gardisme verboden. Helaas niet het laatste...

* Geloven in jezelf moet je aan de anderen overlaten. Zelf moet je het vooral nooit doen.

* Muziek kent geen snelheidsbeperkingen.

* Niets is zo ijdel dan de jacht op schoonheid.

* Dankzij Microsoft geldt de wet van behoud der traagheid nu ook ten volle voor de komputersektor. Terwijl de hardware met rasse schreden vooruit gaat, slaagt Microsoft er niet in een in real time werkend operating system, noch de nodige compilers af te leveren. Simpele tekstverwerkers werken vandaag niet sneller dan Wordstar op mijn oude XT uit 1982.

* Een schilderei is pas leuk als er een kuiken uitkomt.

* 12 mei en regen. Modderdag.

* Een goed dirigent is een dirigent die erin slaagt het orkest de illuzie te geven dat het nog goed is ook.

* Nationaliteit is het lidmaatschap van een vereniging, dat je tegen wil en dank wordt opgedrongen.

* Nu ik weet dat sperma een probaat antidepressivum is, troost ik me met de gedachte medicijnman te zijn.

* Mijn Turkse overbuur vertelde me fier dat hij buschauffeur was geworden bij De Lijn. Daar komen minibusjes van dacht ik prompt.

* Als je iets graag doet, doe het dan graag.

* Het is erg gevaarlijk een lans te breken. Niet omwille van de gebroken lans, maar omwille van het stigma van het doel.

* Kompositieopdrachten aan vlaamse 'komponisten' vertonen een bijzonder merkwaardige korrelatie met het deel uitmaken van de advieskommissies in de muzieksektor...

* About half of the people in business class are'nt even worth half of the price of their ticket.

* Een goed radiomaker heeft een BMI kleiner dan 25. Een uitstekend radiomaker, kleiner dan 20. De beste echter, heeft er geen.

* Heel wat onrecht in onze wereld vindt zijn oorsprong in een verkeerd toepassen van de demokratie.

* Een koncert is een heel goed ekskuus om een uur te mogen zwijgen.


2003

* De wetten van Murphy hebben heel eigen verschijningsvormen wanneer het op robotika aankomt:

- No matter what type of motor you use, it will never be strong enough to fullfill the designers expectations. If ever, you would provide a suitable motor, it will require a power supply wherefore there simply is no physical space in the robot...

- No matter what kind of microcontroller you design into your robot, it will always be too sluggish for the application.

* Een TV toestel stukslaan, een eerste simptoom van intelligentie, doe je beter niet met een voorhamer op het scherm, maar heel wat efficienter met klein tikje tegen de achterkant van de katodestraalbuis.

* Wat is er nog slechter dan een Belgische komponist? Juist, ja, een Vlaamse komponist? Kan het erger? Ja. Een komponist van de Gentsche school... wellicht.

* Een werktafel is altijd te klein.

* Rommel is de orde van je medemens.

* Ook debielen hebben spreekrecht. Maar, moet dat nou echt ook op de radio?

* Ik ben een man, in 't diepst van mijn gedachten.

* Als er een staat in de wereld is die aan de Amerikaanse definitie van een schurkenstaat voldoet, dan is dat wel in de eerste plaats Amerika zelf.

* Het beste speelgoed is geen speelgoed.

* Wellicht het enige massavernietigingswapen waarover Irak beschikt, is de islam.

* Alleen oorlogen hebben aan godsdiensten nood.

* De kiesplicht in Belgie heeft een enkel voordeel: de hele bevolking wordt die dag eens gelucht.

* Plat van mensen, addenda:

* Nieuwe muziek is nodig omdat alle oude tot op de draad is versleten.

* Terwijl de derde leeftijd feestelijk de stervensbegeleiding op zich neemt bij het soort muziekleven dat de pianowedrennen rond de brusselse monarchie als een kanker kultiveert, pogen de massamedia ons een anakronistisch nationalisme in de maag te splitsen met een archetypisch tennisduel tussen Nele en Marianne. De laatste belg eindigde een hele generatie geleden al, na een hopeloze en weinig heroische strijd, als zielig laatste in het liesbed . Gokkers kunnen nu geld inzetten op wie het laatst het Liesbed uit zal stappen: het publiek wegens afsterven of de kandidaten wegens alleen nog maar in de US gecoachte duels tussen Shangai en Bejing. Die muzikale stront die steevast het opgelegd werk uitmaakt, nemen we erbij als rotte kers op de onfrisse taart.

* Kinderen zijn niet aansprakelijk, zij worden het.

* Een-kind gezinnen hebben eerder kroos dan kroost.

* Vatikaan wil geen meisjes als misdienaar: ze vinden er niks aan.

* Zonder wetenschap, geen kunst.

* No art without science.

* Uiteraard is het niet omdat veel schrijvers en kunstenaars zelfmoord plegen, dat zelfmoord een kreatieve topprestatie is. Maar, voor de meeste Belgische komponisten zou het niettemin de grootste topprestatie zijn die ze ooit zouden kunnen leveren.

* De tragiek van het ouder worden bestaat slechts hierin dat de geschiedenis een andere wending neemt dan je had gehoopt als je jonger was. Daarom ondermijnt het ouder worden de hoop. De tijd is de bom onder de hoop.


2004

* Robots stelen niet.

* Een kraaiende haan in de stad is een anatopisme.

* Wie ongeduldig is wordt nooit patient.

* Een rookpauze is een pauze in het roken, niet een pauze waarin gerookt wordt.

* Liggen ligt de mens slechts in de dood. Waarom toch verslapen we uit elke dag zo'n grote hap?

* Geschiedenis is niets meer dat het behangpapier van het heden.

* Zo stilaan wordt het de hoogste tijd mensen met een wat hogere intelligentie als zwaar gehandikapten te erkennen.

* Naarmate de kwaliteit van onze professionele orkesten en operas jaar na jaar omlaag gaat, stijgen de budgetten die zij voor propaganda veil hebben.

* De wetten van de materie, mechanika en konstruktie zijn op zich reeds zo streng, dat elke menselijke wet die architektuur nog verder inperkt, als vrijheidsberoving kan worden aangevoeld.

* Slechts in zijn teen heeft een tenor een oor.

* De loop van de geschiedenis is al even geslepen als die van het geweer dat haar bepaalde.

* Het verleden is niet, het was.

* Mode: Wie van het aankleden van vrouwen zijn beroep maakt, moet wel homo zijn. Heteros zijn toch veeleer in het uitkleden van vrouwen geinteresseerd.

* Wie gelooft in een hiernamaals waarin hij door een of ander godje wordt beloond, moet zich in dit aards bestaan wel bij een of ander zelfmoordkommando aansluiten. Alleen dit is dan immers de snelweg naar het paradijs. Precies daarom moet men, om het terrorisme te bestrijden, in eerste plaats dit soort geloof bestrijden.

* Dat het volgen van een muzikale aktualiteit het volstrekte negeren van de aktuele muzikaliteit kan insluiten, wordt op Klara dagelijks bewezen.

* Het is zo stilaan de hoogste tijd om met de Olympische Spelen terug aan te sluiten bij de klassieke traditie en alleen nog naakte atleten toe te laten. We zouden dan weer een stuk dichter komen bij het feest van het gezonde lichaam in plaats van er een farmakologische en technovestimentaire demonstratiebeurs van te maken.

* De antikonceptie is erin geslaagd de hele romantiek van liefde en voortplanting, van Abelard tot Dehmel, ronduit belachelijk te maken. Alleen al daarom was het een mijlpaal in de technologische vooruitgang van de 20e eeuw.

* Er bestaat slechts een wetenschappelijke metode voor de studie van de achtergebleven manuskripten van Belgische komponisten uit het verleden in biblioteken en archieven: een vat benzine en een lucifer. Het is tevens ook de vlugste metode om tot blijvende, spektakulaire en betrouwbare resultaten te komen.

* Het gaat lichtjes regenen tegen het eind van de dag. Zo vernam ik in het nieuwsbericht. Een prachtige vallende sterrenhemel wordt ons beloofd.

* Dat de Koran op honderden plaatsen oproept tot moord is geen reden om hem te verbieden, wel om hem te bestrijden.


2005

* Urbain Vermeulen waarschuwt voor een teveel aan toegevingen aan de islam. Hij vreest dat we op de duur zelfs polygamie zouden moeten gaan toelaten. Maar, dat was nu uitgerekend zowat het enige dat ons aan de islam nog kon bekoren...

* Judith Weir misses a d.

* Van de vergrijzing is de oorzaak de demokratie, niet de tijd.

* Dat de islam strijdig is met de demokratie is net zomin een argument voor de demokratie als het er een is voor de islam.

* Voor de uitvinder van de wettelijk verplichte kinderveiligheden in stopkontakten is alleen de elektrische stoel een geschikte straf.

* Tino Haenen graait zijn graantje waar hij 't vindt en draait zijn haantje naar de wind.

* Het beste maatje is een automaatje.

* Voor Jan Michiels rijmt muziek alleen op romantiek.

* Arie Van Liesbedstrijd. De monarchie heeft weer gewonnen bij de vierde leeftijd.

* Nederland toont zich langs zijn smalste kant.

* Om te verhinderen dat er nu nog beschermbare gebouwen zouden worden toegevoegd aan het erfgoed, dat voor zijn behoud nu reeds al te grote happen uit het kultuurbudget opsoepeert, heeft men stedebouw opgericht. De kleinburgerlijkste mediokriteit geldt daar als opperste wet en het is bovendien de enige politie in dit land die 'wetten' van estetika meent te mogen hanteren. Van institutioneel terrorisme gesproken.

* Is niet alle rock die vandaag nog wordt gespeeld, je reinste rimpelrock?

* De oudste mens ter wereld is onsterfelijk.

* Time is what we make when we have nothing else to do.


* Wie zijn onschuld staande houdt, stelt haar meer te wankel dan die zich erbij neerlegt.

* De majoors en officieren van de brandweer zouden er beter aan doen een opleiding in accountancy te volgen. De brandbaarheid van bedrijfsgebouwen wordt immers meer bepaald door de toestand van hun boekhouding, dan door de wijze waarop en de materialen waarmee het gebouw is gekonstrueerd...

* Applause is deathly to mosquitos.

* Applaus is dodelijk voor muggen.

* Leksikografen moeten de spelling beschrijven, niet voorschrijven.

* Nu heb ik ook al madenliefjes te verwerken gekregen...

* Zie je tkwiet ton zie je trieke.

* Luchtvaart: alle piloten vliegen buiten.


2006

* Konflikt is de motor van de kultuur. In de hemel is geen kultuur.

* Doodgaan is niet normaal, het is triviaal.

* Omdat het algehele rookverbod zich niet beperkt tot sigaretten en sigaren, maar ook de pijpen treft, vallen nu ook alle orgelkoncerten onder de repressie. Ook Logos, met zijn robotorkest zit nu geheel en al in de illegaliteit.

* De krant van hier is altijd de krant van gisteren, in het frans.

* The proof of the pudding is in the eating, but once eaten, the proof has gone.

* Nu blijkt dat zwaarlijvigheid besmettelijk kan zijn, begrijp ik meteen mijn natuurlijke afkeer ertegenover.

* De kerkgang heeft een dieptepunt bereikt. Met de stoelgang is alles nog o.k.

* Respekt kan je hooguit verdienen. Nooit kan het een recht zijn. Geen enkel geloof is trouwens respektwaardig.

* Noodgedwongen doodgewongen.

* De Belgische staatsveiligheid is het enige element van humor dat dit landje siert.

* Eu-ropa wordt met een gestotterde stoplap uitgebreid tot één.

* Mijn enige bezwaar tegen Euro's: het is geen klinkende munt.

* De Filharmonie gaat in de gevangenissen spelen: daar kan het publiek alvast niet weglopen.

* Gratis, gekregen, het betekent niets meer dan niet gekozen.

* Menselijke beschaving begint waar de godsdienst eindigt.

* Civilisation starts where religion ends.

* Wie steeds maar op de hoogte blijft, kweekt hoogtevrees.

* Als het over niets mag gaan is altijd Piet Zwets aan 't woord.

* Appel is dood. Het was een goede appel.

* Een meerderheid bewijst alleen zichzelf.

* Rock & Rolstoel, dat past..

* The Rolling Stones: The Rocking Wheelchairs ware een betere naam voor die band.

* Opera is in deze tijd steeds tot een jammerlijke mislukking gedoemd.

* Brand! Brand! Rembrand.

* De enige goede soldaat is een dode soldaat.

* Pipi, kaka, mama, papa, koko, bobo, mimi, dada... allemaal frekwentatieven. Maar, hoevelen zouden nog weten dat ook morsdood er zo eentje is? Mors is immers gewoon latijn voor dood. Dodo is dan ook zo'n beetje morsdood zijn.

* Meisjes met een jong hondje mag je altijd vragen of je het mag strelen. Of je hun poesje mag strelen is echter steeds groot taboe.

* Fotos zijn altijd verleden.

* Belgie heeft drie orkesten: een slecht, een nog slechter en een slechtste. Vlaanderen heeft er ook drie: een slecht, een slechter en een allerslechtste. Voor het behoud van de verscheidenheid zijn dat er dus alvast minstens drie teveel.

* De enige godsdienstvrijheid die ik respekteer is de vrijheid van godsdienst.

* Precies omdat ik opkom voor verdraagzaamheid, is het mijn plicht de Islam te bestrijden.

* Allergeiligen vandaag; en dan morgen allerzieligen natuurlijk.

* Plat van mensen - addenda

* In Frankrijk is slechts een held mogelijk. Een meer is nihil.

* Horen gitaren niet eerder in het kampvuur dan erbij?

* De klassieke muziek sterft een al te langzame en pijnlijke dood. Wij pleiten voor eutanasie: laten we een eerzaam afscheid organiseren voor alle orkesten, operas en konservatoria. Hun rol is volbracht en verleden.

* Natuurpunt: niks op tegen, zolang dat natte punt maar in de nacht valt.

* De hoop van kerst is die van een hoop kadootjes.

* Japanners eten nooit look wanneer ze gaan tango dansen. Zij onderwerpen zich aan het lookverbod.

* Het rookverbod respekteer ik niet, hooguit onderga ik de onderwerping aan zijn terreur.

* Als er een iets is waarvoor ik een lans wil breken, dan is dat voor het vrij onderwijs. Maar, O paradoks, uitgerekend het vrij onderwijs dat onder die ijdele naam tot instituut is verheven, dien ik op grond van mijn vrijheidsliefde nu net te bekampen.

* Als er iets is wat ik als pertinente anarchist zou moeten bestrijden, dan is het wel het staatsonderwijs, officieel onderwijs genaamd. Maar, O paradoks, uitgerekend dit onderwijs bevat een mikroskopische en helaas alsmaar slinkende kiem van vrijheid.

* De god van de joden is de holocaust geworden. Alleen die wordt nog radikaal gesakraliseerd en onaantastbaar verklaard. Daarom heet het negationisme dan ook godslasterlijk te zijn.


2007

* Aan mijn japanse vriendinnen: monokinis zijn toch heel wat leuker dan kimonos.

* Dr.Oetker is dood. Waarop zou Dr.eft gepromoveerd zijn?

* Pre-emptive justice installs terror in the state.

* The tragedy following the thougth experiment of being invisible would be that it would cause people to believe... It would cause proof of evidence for god! Thus it is an extremely cruel thought experiment.


* Wie in de mist zit, leeft in de wolken.

* De trend naar verkleutering en simplifikatie heeft de kultuurprijzen eerst tot kultprijzen en tenslotte tot kulprijzen vereenvoudigd.


* Terpentijn is heel wat nuttiger dan Valentijn.

* Cloning always makes two. Nothing is equal.

* Zakenlui zijn nu eenmaal lui, business men zijn busy. Daarom draait de ekonomie in vlaanderen zo vierkant.

* Nu de betutteling door de overheid de grens van het fascistoide heel dicht genaderd is met de invoering van het rookverbod, zouden we moeten pleiten voor het subsidieren van rokersverenigingen. Als de hysterische onzin van Roger Blanpain waar zou zijn, zou dit een immense besparing in de ziekteverzekering moeten opleveren. Op elk pakje tabak prijken immers bij wet bepaalde 'waarheden' als 'roken is dodelijk' Ik stel dan ook voor tabak voortaan gratis te maken.

* Leven is een terminale ziekte die seksueel wordt overgedragen.


* Life is a terminal disease transmitted sexually.

* Alle joden zijn kindermishandelaars. Het besnijden van jongetjes zonder hun instemming en zonder enige medische noodzaak, alleen om hun eigen godgeile lusten te botvieren, kan niet anders dan als misdaad worden geduid.

* Niet te verwonderen dat het aantal tienerzwangerschappen onrustbarend is toegenomen, wanneer men op tabak beweert dat het onvruchtbaar maakt. Ze zouden Roger Blanpain moeten vervolgen voor al die ongewenste zwangerschappen.

* Tolerantie: de ander in zijn waan laten.

* Niemand die te kennen geeft de Koran te volgen zou de toegang tot de Europese gemeenschap mogen worden toegestaan. Immers die Koran dwingt zijn aanhangers geloofsafvalligen te doden. Wie niet bereid is de Koran af te zweren, loopt hier dus rond als huurmoordenaar. Daarop staat bij ons de doodstraf. De Koran is overigens op meerdere plaatsen radikaal tegengesteld aan wat bepaald is in de universele verklaring van de rechten van de mens.

* Stop burning fossils! Nuke.

* De val van de koning leidde niet tot de republiek, maar tot een heupproteze.

* Door gebrek aan gewicht vallen mensen naar boven in onze maatschappij.

* Dat vooruitgang gevoed wordt door vrije konkurrentie blijkt uit het feit dat wanneer we ons linkerbeen met ons rechterbeen laten wedijveren om de eerste plaats, we effektief vooruit blijken te gaan.

* Geloof begint daar waar de mens ophoudt zich verdere vragen te stellen. Daarom ook is het een simptoom van een aftakelend of deficient verstand.

* Gent heeft nu ook zijn Bijlmerloke.

* Mijn broer is een hamburger.

* 'O heer verlos ons uit dit lijden', zo baden mensen in een lang vervlogen tijdvak van onze beschaving. Het grote probleem met het huidige tijdvak van die beschaving is dat door de kunstmatig uitgerokken levensverwachting, de dood weer als verlosser kan worden voorgesteld.

* Elkeen die tot levenslang veroordeeld wordt, zou bij wet ook de gifbeker aangereikt moeten worden.

* De mooiste meisjes doen nooit mee aan schoonheidswedstrijden.

* La Belgique: l'Union fait la farce.

* Waarheden die nood hebben aan wettelijke bescherming en waarvan de negatie gesanktioneerd wordt, zijn bij voorbaat verdacht. Ze doen ons akelig sterk denken aan de tijden dat ook god in de wet bescherming genoot en godslastering zelfs strafbaar was. Fundamentalistisch terrorisme op staatsnivo was dat. En toch zijn er 'moderne' staten die het presteren 'negationisme' bij wet te bestraffen en, nu het hek eenmaal van de dam is, meteen ook 'waarheden' bij wet bepalen zoals 'roken is dodelijk', ' roken veroorzaakt onvruchtbaarheid', majesteitsschennis zowel als verzet tegen de onfeilbaarheid van de paus... Niet te verwonderen dat bepaalde partijen daaruit balen garen spinnen.

* Rock-muziek put wellicht haar belangrijkste inspiratie uit de Koran: oeverloze en hersendodende herhalingen van steeds maar dezelfde harmonische en melodische formules op een vulgair monometrische ritmiek.


2008


* Heel wat gehandikapten zijn tot de elektrische stoel veroordeeld.

* In Asse komt de brandweer altijd te laat.

* De logika gebiedt de vegetarier zich met hart en tand te verzetten tegen biodiesel en welke biobrandstof gewonnen uit landbouw dan ook. Dat is immers ekologisch al even onverantwoord dan de gehele vleesproduktie. Een overtuigd ekologist heeft trouwens geen auto.

* Vrouwen hebben geen enkelvoud, zomin als vrienden.

* De persvrijheid van de kulturele pers blijkt recht evenredig met de budgetten die de kultuurmakers voor propaganda veil hebben. Voor wie geen propaganda budgetten vrijmaakt, bestaat er gewoon geen pers, laat staan een vrije...

* Het is niet omdat je een beroemd kunstenaar bent, dat je hoge prijzen haalt op de kunstmarkt. Het is net andersom: naarmate mensen meer geld voor je werk betalen, gaan ze meer in jou geloven. De aankoop wordt door de koper steeds verdedigd. Dat is de psychologie van het geld. Wie er dan ook niet in slaagt anderen ertoe te bewegen werk te kopen, kan onmogelijk ooit bekend worden. Het is duidelijk dat dit mechanisme niets te maken heeft met de artistieke kwaliteiten noch met de originaliteit van het werk. Integendeel.

* Vrouwen zien kleren, mannen het lijf.

* Een kleine moeder is een minima. Een grote, een maxima.

* Het wordt zo stilaan de hoogste tijd om de vrijheid van godsdienst in de universele verklaring van de rechten van de mens te schrappen. Daarin kan immers niets meer vervat zijn dan in het opgenomen artikel over de vrijheid van meningsuiting. Een religie is toch niets meer dan een -weliswaar foutieve en van elke grond ontdane- mening.

* Donizetti: niet Lucia di Lammermoor maar Lucia di Jammermaar.

* Negers zijn mensen net zoals blanken. Dat is geen uitvinding van de etika, maar dat volgt gewoon uit de definitie van een soort in de biologie. Negers en blanken kunnen immers vruchtbare nakomelingen hebben. En toch, ergens klinkt dat racistisch wanneer we dat zo stellen... 't is nochtans volstrekt waar. Zou ons brein dan toch zijn aangetast door de verderfschimmel van het politiek korrekte denken?

* Geniale mensen zaaien veel, maar voor het oogsten zijn ze steevast te lui.

* Ondanks de toegenomen verwetenschappelijking van de kultuur en de kwantifikatie in de technologie blijft de meest gehanteerde maat nog steeds een beetje.

* Welke muziek mijn studenten moeten maken kan ik ze niet leren. Meestal lukt het me echter wel, ze te leren welke muziek ze beslist niet moeten maken.

* Heilige boeken zijn er niet. Alleen in west-vlaanderen kennen ze het geilig boek.

* Uien horen in de keuken thuis, niet op de radio noch op de scene.

* Een millioen is toch maar een milli oen.

* Jaloezie is de psychose van hij die een ander een plezier niet kan gunnen.

* Waarom zou liefde trouw moeten zijn?

* Wie dacht dat het kruis in de Zwitserse vlag een verwijzing inhield naar de kruisvaarten vergist zicht terdege. Het is immers geen kruis maar een plus-teken, verwijzend naar de vele banken in het land en de interesten die er arbeidsloos verdiend kunnen worden.

* Hardware ontwerpers en ingenieurs verdubbelen de snelheid en de performance van de elektronika met een faktor 10 om de vijf jaar. Software 'ingenieurs' vertragen de prestaties van de beschikbare hardware systematisch zo, dat er hooguit een status quo in stand wordt gehouden. Marketing 'specialisten' tot overmaat van ramp, garanderen dat de meest nuttige en duurzame technologien nooit op de markt zullen verschijnen.

* Die eet, dieet.

* Zo gauw de muziek kommercie werd, viel zij ten prooi aan frontale aanslagen op haar wezen. In de negentiende eeuw bestonden die radikale aanslagen uit de uitvinding en verbreiding van het bel canto, in de twintigste waren het die van de pop & rock.

* Kerken zouden van de titel erfgoed moeten worden uitgesloten. Ze behoren veeleer tot de kategorie der erfzonden.

* Hoe is het toch mogelijk dat een van de meest vooraanstaande leden van SKEPP zelf pendelt!

* Het is beter elk huis als een tempel te bouwen, dan tempels te bouwen.

* Het toppunt van voortplantingsdrift bestaat erin een vrouw zo te neuken dat ze een zwanger kind baart.

* Waarom zouden we ons tijdens ons leven met de dood bezighouden. Daarvoor is toch nog ruim de tijd als we al dood zijn.

* Wapenstilstand: ik dacht dat alle wapens stilstand inhielden.

* Waarde bestaat pas wanneer ze wordt gerealiseerd.

* Nomen est omen: de terminale Leterme.


2009


* Het alomverbreidde miesverstand in Antwerpen is inderdaad erg klein.

* Als kunstenaar komt het er niet op aan te doen wat de mensen willen, maar wel om de mensen te laten willen wat je doet.

* Overvallen van banken op de mensen waren al een dagelijkse gewoonte geworden. Nu overvallen ze meteen ook staten.

* De bekroning is vaak de pensionering van de kunstenaar.

* Technologie is prachtig zolang er maar geen mensen zijn die haar gebruiken.

* Het gevaar van luide muziek in autos is al heel lang overtuigend wetenschappelijk bewezen. Het is minstens even gevaarlijk als rijden onder intoxikatie door alkohol of speed. Waarom is het dan nog steeds niet verboden geluidsinstallaties met een vermogen groter 5 Watt in autos te installeren?

* Waarom worden harten altijd ondersteboven getekend?

* Moet onze kultuur na millennia te hebben geleden onder de gesel van de tweezaamheid en de monogamie, nu werkelijk eerst doorheen een faze van eenzaamheid en solitarisme alvorens de hoogkultuur van de polyamori en de vrije liefde in te treden?

* Een nieuwe ramp treft Afrika: de paus.

* Politici die het verschil niet begrijpen tussen etiek en politiek zouden nooit tot het beroep mogen worden toegelaten. Niets is zo gevaarlijk voor de rechtstaat dan politici die zich met etiek menen te moeten inlaten in hun wetgevend werk.

* Een mensje maken is erg eenvoudig. Het volstaat enkele keren de pil te vergeten en 't is 'm al gebeurd. Een robot daareentegen vraagt jaren geduld en onderzoek. Geen pil kan zijn ontstaan verhinderen.

* The decline of religion in the civilised world seems to lead to a proliferation of animism. Even vegies now tend to stare at you.

* Moesten ze nu eens iedere nacht een uur van de nacht afhalen, dan waren we in een week tijd van nacht en slaap verlost.

* Indien men het ernstig meent met de krisisbestrijding, dan volstaat het volgende maatregelen te nemen: Afschaffing van alle banken en daarmee dus ook van alle bankgeheimen. Hun funktie kan perfekt worden vervuld door openbare software. Ten tweede: afschaffing van alle kontant geld. Door deze maatregel wordt alle zwart geld afkomstig uit kriminele circuits waardeloos. Ten derde: sluiting van alle beurzen en spekulatieve aktiviteiten op de geldmarkt. Tenslotte: mondiale initiatieven voor de opbouw van de wereld: infrastruktuurwerken, onderwijs, wetenschap, kunst en kultuur, onderzoek.

* En zeggen dat er nog steeds mensen rondlopen die het lijden tot opperst objekt van aanbidding maken: de gekruisigde jezus. Dat ze daareenboven nog de imitatio dei prediken, maakt hen tot onvervalste psychoten.

* If any hero, be it Mephisto.

* De banken zijn de best georganiseerde misdaad.

* Pas wanneer mijn haas eieren legt, zal ik geloven dat het pasen is. Volgens Leviticus is mijn haas trouwens een herkauwer, en is die kans dus erg klein.

* A dark day requires dark coffee in order to clear up.

* De dokter had veel tijd vandaag want zijn patienten waren ziek.

* If any god, it must reside between your legs.

* Robots dont come from outer space.

* Is there any other music than world music?

* Why would love have to be exclusive?

* De fan-site van het baby olifantje heeft welhaast uitsluitend vrouwen; zouden die dan toch iets hebben met dat slurfje?

* De meeste vaders zijn te dik, daarom noemt men ze ook pap.

* Het overbodige laten vallen: bikini, monokini, nokini.

* Als groen iets wil doen voor het miljeu dat ze dan vogels laten vliegen.

* Hoe ver zijn kiezingen?

* De Liga tegen Kanker is een kankerliga. Weg ermee.

* Mijn welgemeende felicitaties aan alle studenten die geslaagd zijn. Aan de anderen, voor de dingen die ze in plaats daarvan hebben gedaan.

* I congratulate all students that passed. The others, for the other things they have done instead...

* The day after july 11th: de vlaamse leeuw is een kwalijk stinkende kater geworden.

* Slowing things down at times greatly improves speed.

* Religions are to be exterminated, not their victims, the people that believe.

* Geen lichaam komt ongehavend uit de barensstrijd.

* All dance that cannot be performed naked is simply porn.

* Is there a way to get noses point into the same direction apart from being female and saving on clothes?

* Waarom zien dikke mensen nooit dat ze dik zijn?

* Wie het heeft over dingen lijdt aan taalarmoe.

* Beware of fans. The explosion of a single fan killed nine people in Ghent.

* Debug of principles can be a long and tedious undertaking.

* Waarom zou ik iets moeten toelaten, als geen haar op mijn hoofd er ooit aan dacht het te verbieden?

* Why would I have to allow something if I never even considered forbidding it?

* Zonder verwachting is meten onmogelijk.

* Without expectation, measurement is impossible.

* Auditory display often is more instructive than visual display.

* Black is beauty said the coffee whilst staring at me. Drink me and good morning will be yours.

* Anarchism comes after enlightment.

* Anarchisme is slechts denkbaar na de verlichting.

* Hoe goed sommige uitvoeringen van oude muziek ook zijn, de loop van de muziekgeschiedenis zullen zij verder niet bepalen. Zij zijn geschiedenis.

* Bij mijn dood: respekteer het werk van mijn handen, niet de as van mijn lijf.

* It's a misconception to think it is a function of law to enforce values. Law enforces conventions.

* The worst way to cultivate tobacco culture is by smoking it in cigarettes.

* If there were no thiefs, solidarity would not exist.

* Schaamlappen lijkt me toch een betere term dan hoofddoeken in het debat.

* Ik lieg alleen op aanvraag. Raar genoeg vraagt men dat vaak.

* Sex en tango zijn twee verschillende dingen. Een ding hebben ze wel gemeen, het heeft geen zin eraan te beginnen wanneer niet beide partijen ertoe geneigd zijn.

* Het voordeel van de boerka is dat het aartslelijke vrouwen evenveel kansen geeft om niet op te vallen dan bloedmooie.

* How lonely can one be with a dog?

* Een man is altijd gedoemd om zijn penis achterna te lopen.

* Zolang we lopen kennen we geen angst, maar de eenzaamheid van de lange afstandsloper.

* 21 december: de kortste dag levert ook meteen ook de langste nacht.

* Het is beter te leren zwemmen dan op de veerman te wachten.

* Een van de hardste vormen van censuur is die, die door eigendom -of door gebrek daaraan- wordt uitgeoefend.

* Descartes weerlegd: onnoemelijk vele mensen denken nooit, en toch bestaan ze.


2010

* Als een hart een pomp is, is een volle maan dan zoiets als een volle tank?

* One string is more than enough for a woman.

* Het klopt nooit.

* Om een musicus te automatiseren moet je er zelf eerst en vooral een zijn.

* In order to automate a musician one has to be one to begin with.

* Slapen is zowat het laatste van wat ik me kan voorstellen te doen met een vrouw.

* To sleep is about the last thing to do with a woman.

* De verleden tijd van gedichtendag is gedachtendag.

* The best concerts never happen in the larger concert halls.

* Quality tends towards smallness.

* een hond, een kakzak in de zak.

* A nice piece of code is a joy for ever.

* Wist U dat een Brussels doktoraat ook wel een hete luchtballon genoemd wordt?

* Als er al een passie is die bij pasen hoort, dat is het de passie van de tango.

* Pasen: het weerstaan van chokolade.

* De top van de piramide kan niet zonder basis bestaan; een paal kan alleen staan.

*The top of a pyramid cannot exist without its base, but poles can stand alone.

* 'Mein Gott, warum hast du mir verlassen' waren allicht de woorden die Bach sprak toen hij weer eens zijn pijp niet kon vinden.

* Administratie is het terrorisme van de staat.

* Dat een vraag niet wetenschappelijk beslechtbaar is, falsifieert haar niet. Zomin trouwens als het haar zou legitimeren.

* De recente schandalen in de kerk tonen eens te meer aan dat de geinstitutionaliseerde religies hun echte en enige oorsprong vinden in de beteugeling van de lust voor de enen en het opzetten van privileges voor de anderen. Het celibaat schiep een kaste van beschermde pedofielen, het huwelijk kluisterde de mens in tweezaamheid...

* Disliking other people does not make you any better, but would you have to be after a personal profit anyway?

* Piano: alsof er niet veel meer kleuren zijn dan zwart en wit.

* Belgium is the jail we are condemned to without having committed a crime.

* Je moet een hond niet vragen naar het waarom der dingen.

* Als alleen de dood je nog levend houdt, kan je maar beter de dood ingaan.

* Belgie: een gedwongen huwelijk.

* Sometimes one has to take a right before turning left in order to get to the destination.

* Responsability entails autonomy.

* Nieuw gebed: Geef ons heden ons dagelijks bloot.

* Namen heeft een nieuwe aarsbisschop.

* Hoe langer we het poetsen uitstellen, hoe meer het de moeite loont.

* The longer we postpone cleaning, the more rewarding it becomes.

* Bestaat er ook zoiets als een meerderwaardigheidskompleks of is dat alleen maar pretentie?

* Alleen licht kan de duisternis breken.

* Meer park, minder parking. Parkeren moet weer in het park verkeren gaan betekenen.

* Singles are stronger.

* Vlees in blik: automobilist.

* De mogelijkheid van het zijnde is een tautologie.

* Bruggen bouwen is een ware kunst, tunnels graven is de dood injagen. De lange wapper is een verloren zaak.

* Autoriteit wordt toegekend, niet zelf toegemeten. Helaas lopen er in onze demokratie tal van burgers rond die het onderscheid tussen autoriteit en autoritarisme niet weten te onderkennen.

* Niet de atoombom is het wreedste wapen ooit door de mensheid tot ontwikkeling gebracht, maar wel god en de religies die rond die fiktie werden ontwikkeld.

* Druiven. Ik heb de afvalligen meteen verslonden.

* Na allergeiligen komt allerzieligen.

* Als we bedenken hoeveel energie vrijkomt bij de splitsing van een enkel atoom, dan moet de nuttige energie die vrijkomt bij de splitsing van het land toch wel onmetelijk zijn.

* Ergens in het diepst van deze duisternis moet een einde zijn, alleen kunnen we het niet zien.

* Elke koning is een koning teveel.

* Er is niets mis met uitstekende schaamlippen.

* Gelovigen zijn per definitie ontoerekeningsvatbaar.

* Je moet geen goed visser zijn om schelpen te vangen.

* Flowers are the widely opened sexual organs of plants. Is the offering of flowers a metaphor?

* Bloemen zijn de wijdgeopende geslachtsorganen van planten. Is het schenken van bloemen dan een metafoor?

* Gebed: O groot verstand, bevrijdt ons van dit land. Amen.

* Every bourka hides a bomb.

* Onder elke boerka zit een bom verborgen.

* Een oorzaak impliceert geen schuld.

* Causes do not entail guilt


2011

* Wie een automobiel inkruipt, ruilt daarbij een deel van zijn menszijn in om automobilist te worden.

* Muziek is altijd oor-zaak.

* Umwertung aller Werte: 'left' is right and right is left.

* Belgium is a condemnation.


* Ik blijf ervan overtuigd dat de algemene terreur tegen het roken in belangrijke mate bijdraagt tot de snelle verspreiding van griep- en andere virussen. Rook is immers een natuurlijk desinfectans.

* De tijd kan men niet ontlopen door de klok te verdraaien.

* How much of the past should we preserve for the future to come on.

* Vlaanderen is hoogdringend toe aan een nieuwe vlag. Ik heb er meteen een nieuwe ontworpen: transparant.

* Als alle gelovigen nu eens alle gelovigen zouden doden, dan waren we er meteen vanaf.

* In the landscape of art and culture, movies are what canned food is in the landscape of cuisine. Inferiour and largely overestimated.

* All people that report other people instead of unfriending them, should be put in a special Facebook reservation.

* De aaibaarheidsfaktor werd alleen bedacht omdat het politiek niet korrekt werd geacht de neukbaarheidsfaktor te introduceren.

* A proof needs to be sound.

* Fukushima: when the water boils, it's tea-time in Japan.

* Fukushima: wanneer het water kookt is het tijd voor thee in Japan.

* Het paradijs: als alle andere mannen nu eens homo waren...

* Upgrading is not an option but merely terror.

* Upgrades zijn geen keuze, maar bittere plicht.

* Luc Tuymans: etterkunst.

* Kunst waarvan je haren gaan rechtstaan: pre shave lotion.

* Hoe eenzaam kan een man zijn in de armen van een vrouw.

* Het recht op zelfdoding zou moeten worden opgenomen in de universele verklaring van de rechten van de mens.

* Nymfomanie is de enige stoornis die mannen maar al te graag in een vrouw zouden ontdekken, maar die helaas voor hen bij vrouwen niet voorkomt.

* If you are not prepared to the answer, dont ask the question.

* Als ieder een mooie bloem bijdraagt, krijg je nooit een mooi boeket.

* Mannen hebben geen vrouwen nodig, maar godinnen. Zo verging het ook de arme Faust toen hij bij Helena terecht kwam.

* Programmeren is een blijvende virale infektie die helaas niet overdraagbaar is, zelfs niet door seksueel kontakt.

* De eindstreep wordt steeds verder getrokken naarmate men ze nadert.

* Hoe dieper ik graaf in de ontwikkeling van robots, hoe meer ik de schoonheid van het naakte lichaam waardeer.

* Space and freedom seem related somehow. However, increasing space may lead to less freedom.

* Zich voor vrouwen te pletter werken is absoluut niet de manier om hen ook nog te versieren.

* Uitstekende onderdelen kan je best vermijden in een ontwerp. Daarom zijn vrouwen ook een beter design dan mannen.

* Religie is een gevaarlijke geestesziekte.

* Hoe herken je een mongooltje: het zwaait met een belgisch vlaggetje en schreeuwt uitbundig 'vive le roi'.

* Het immorele is niet zozeer dat er kinderen van honger sterven in een hongerland als Somalie, maar wel dat er kinderen worden gemaakt.

* Waarom ruiken de parfums die mensen gebruiken toch steevast naar toiletverfrisser?

* Why do perfumes people use, most often smell like toilet refresher?

* On stage one has to stand naked, otherwize the stage is simply not ones place.

* Het is niet diegene die het meeste heeft die ook het meeste geeft, zoniet immers had hij niet het meest.

* Its all sexual, with ups and downs.

* Het roemen van de sekundaire geslachtskenmerken van een vrouw is niet de metode om haar ook nog te versieren.

* De extremistische vegetarier rookt planten, nooit vlees.

* An extreme vegetarian smokes vegies not meats.

* How much of our culture are we going to give up for the sake of administration?

*Hoeveel van onze kultuur gaan we nog laten verloren gaan in administratieve overlast?

* An argument doesn't get any stronger by repeating it.

* Argumenten worden niet sterker door ze te herhalen.

* Diamant is het middel om iemand overbodig geld af te troggelen zo dat hij zelfs in de waan verkeert nog over waarde te beschikken ook.

* Diamonds, the perfect way to rip off money such that the victim experiences victory even.

* Een danser(es) die het niet verdraagt tot op het vel bekeken te worden is als een musicus die niet wil worden gehoord.

* A dancer that cannot stand to be stared at, is like a musician that doesn't want to be heard.

* Entweder gibt es keine Reinheit in die Natur, oder ist die Reinheit überhaupt nicht einfach, im Platonishen sinne des Schönen.


2012

* Wat moeten we aan met een minister die het meer op kippen dan op vossen heeft begrepen?

* Niet langer werken moeten we, maar korter leven.

* Tot levenslang leven zijn we veroordeeld.

* Bozar: Paleis voor Schone Kuchen.

* Opera: Niets jankt zo ongenadig als de mens.

* Koran's do not burn any better than bibles.

* Elke student die een konservatorium binnengaat met een welbepaalde muzikale voorkeur, en die instelling verlaat met meer kennis en kunde, maar nog steeds met diezelfde muzikale voorkeur, is een mislukking van die instelling.

* De geschiedenis herhalen kan moeilijk een bijdrage tot de toekomst worden geheten.

* Repeating the past is not a great contribution to the future.

* Een doodlopend straatje inslaan, kan je ook met de dood bekopen.

* Rocksolid code is as hard to grind as diamond, but easy to break.

* Black swanns are the denial of statistical truth.

* In een hap verslindt de zwarte zwaan de waarheid van de statistiek.

* Alleen een zieke geest kan erin slagen het lijden als een verrijking van het leven te ervaren.

* Only a sick mind can turn suffering into a bonus to life.

* Armoe is geen onrecht maar wel is misdadig hij die een kind op de wereld zet dat gedoemd is in armoe te leven.

* Wie zijn lichaam gebruikt is een dualist. Hij dwaalt. Je bent je lichaam.

* Het is altijd makkelijker een muisje te vertrappelen dan een olifant te schrammen, zeker als die olifant uit opgeblazen lucht bestaat.

* Days aren't made of matter, yet can be hard.

* Even minds are subject to changes, odds too.

* Mourning every body.

* Na elke pijp stop ik met roken en dan stop ik ze weer.

* The russian lanterns are fading away. 'Classic' music 'culture' only survives in Korea these days. I predicted this to happen already 40 years ago.

* Better early with a minor mistake than perfectly too late.

* Beter te vroeg met een kleine fout dan perfekt te laat.

* Brussel is een waterhoofd. Dat wordt zeker duidelijk wanneer we zien hoeveel liquid kultuurgeld van Vlaanderen naar Brussel stroomt.

* Onrecht maakt kollegas tot rabiate vijanden.

* Unjustice turns colleages into enemies.

* Niet het ego maakt het wezen uit van de kunst, wel haar veralgemeenbare betekenis voor de gemeenschap.

* The darkness of night and perspectives persists in the blackness of the morning coffee.

* Knocking on a door may open it. Knocking on a brick wall just hurts.

* Hot air balloons, no matter how shaky, get always higher up than solidly grounded constructions, no matter how beautifull.
* Some idiots seem to think that you can remove a planet and leave the satelites turning around it.

* Sommige idioten lijken ervan overtuigd dat je een planeet kan wegnemen en de satelieten errond kan laten voortdraaien.. .

* Wie op de krant gaat staan wordt altijd een beetje hoger, wie erin staat blijft gelijk.

* Een kookboek helpt niet tegen honger.

* Elk geloof is een rem op de ontwikkeling van een kultuur, maar de islam vormt een bedreiging voor de kultuur zelf.

* Niet de filosofen, laat staan de moraalfilosofen hebben het aanschijn van de wereld ten goede veranderd, maar wel de wetenschap en de erop gesteunde technologie. Alleen de bemoeienissen van ekonomisten en marketeers hebben die veranderingen steevast afgeremd.

* Performing artists that are not prepared to stand naked in front of an audience should never be accepted in any professional art school, let alone they should ever be given a degree.

* Een groot kunstenaar kent geen hoogtevrees.

* Neen, ik ga niet naar de boekenbeurs. Ik kan al koken.

* Er is slechts 1 remedie tegen armoede: werk.

* Het enige sterke argument dat mijn tegenstanders hebben, is hun aantal.

* The only strong argument my opponents do have is their sheer number.

* The unknown can never be an object of research.

* Het onbekende kan niet worden onderzocht.

* Het debat over het geslacht der engelen is gesloten: vrouwelijk punt uit. Steriel dat wel, want ze verouderen niet. Het is dan ook onschadelijk met engelen de liefde te bedrijven.

* The debate on the gender of angels is closed: female and sterile dot. They never age. Hence you can always make love to an angel.

* The proof of an instrument is in its playing.

* A filter affects the past and compromises the future.


2013


* De zin van je leven moet je niet ergens zoeken, hij zit alleen in jezelf. Ook de andere bestaat slechts als je hem in jezelf kan weervinden.

* De betrouwbaarheid van de weerberichten is in het laatste decennium enorm toegenomen. Het probleem is echter dat daarmee ook de redelijke hoop is onderdrukt.

* Het epitheton 'Brussels' staat voor niks anders dan voor leeg en duur.

The 'Brussels' epitheton: empty and expensive.

* Een bron is de oorsprong van de beek maar de vervuiling van de rivier kan niet op rekening van de bron worden geschreven.

* Hoe kunnen we weten of een programma volkomen vrij is van bugs? Niet dus.

* 9 mei: ruimtevaartdag, maar moet dat nu ook een verlofdag zijn?

* Het grootste gebrek van de DSM-5 is dat geloof er niet in voorkomt als stoornis noch, in het bijzonder, Islam als een psychose.

* The quality of a robot can never exceed that of its mechanics.

* De kwaliteit van een robot kan nooit beter zijn dan die van zijn mechanische konstruktie.

* De tijd is de kapstok van het verhaal.

* Time is the coathanger for a story.

* Diep in mij..., dat kan toch alleen een vrouw verwoorden.

* Een goede onderhouden ruine is toch vele malen charmanter dan een volstrekt nutteloze restauratie... Een restauratie heeft slechts dan zin wanneer de funktie van het gerestaureerde nog bestaat, zoniet is een ruine een betere getuige van het verleden.

* A well maintained ruin is a lot more charming than a restoration deprived of function and meaning.


* Zonder mensen zijn er geen eigenschappen. [Ohne Menschen gibt es keine Eigenschaften]

* Wie nooit door een teleskoop naar het uitspansel keek, mag zich nooit door sterren laten verleiden.

* Taal is slechts het topje van de ijsberg van de menselijke expressie.

* Medelijden leidt er alleen toe het totale lijden te vergroten.

* Ongelooflijk toch dat er nog mensen zo dom zijn dat ze zich gedragen alsof je op het internet ook maar iets van privacy kan behouden...

* When people get fired, they often explode in irrationality

* A secret shared, is a leak into the ocean.

* Demonkratie, een gelukkige typo
* De eerste taak van de filosofie ligt in het bestrijden van het waandenken..

* I am not after beauty, I'm in front of it.


* Het enige argument dat pleit voor het homo-huwelijk is dat er geen kinderen van komen.

* The one and only advantage of gay marriage is in the fact that it doesn't cause children.


2014

* Geloof is een ideologie waarvan de verfoeilijkheid onomstotelijk vaststaat.

* Why all that effort to seduce a single dot?

* De tijd valt niet te ontkennen.

* Diskriminatie op grond van kennis is de evidentie zelf. Om die te onderbouwen hebben we een heel systeem van diplomas uitgebouwd. Diskriminatie op grond van gebrek aan kennis, anders gesteld, op grond van geloof, lijkt me dan ook minstens even evident. Meer nog, een maatschappelijke plicht zelfs.

* Not being the captain, free to leave the ship.

* Bio-logisch zou elk kind alleen de naam van de moeder moeten krijgen. Daarover bestaat tenminste zekerheid.

* Jan Hoet zaliger: kristelijker dan de paus zelf, bij wijlen.

* Ik stel voor het begrip kollaboratie uit het strafwetboek te schrappen. Anders komt er nog een tijd dat alle met belgie meeheulende dommerikken in vlaanderen voor kollaboratie zullen worden vervolgd.

* Vanuit wiskundig oogpunt is de werkelijkheid onmogelijk.

* Terror reigns where what can he thought cannot be expressed.

* Terreur heerst waar wat gedacht kan worden niet kan worden gezegd.

* Op mijn hoofd wassen vijftig tinten grijs.

* Komt het spelen van oude muziek niet neer op louter playback?

* Isn't all reproduction of old music merely playback?

* Incivisme is zo stilaan tot een ware burgerplicht uitgegroeid.

* Couldn't love be the best cure to the disease of belief?
*A-cups or B-cups, o.k. but World-cups, no way.

* Voetbal is niets meer dan een ekskuus om bakken bier te kunnen zuipen.

* Vroegtijdige dementie kan eenvoudig worden gedetekteerd aan de hand van de belangstelling voor voetbal.

* Valerie Trierweiler had toch beter Valerie Treurdweiler kunnen heten.

* Het is volkomen overbodig een vijand te vermoorden, hij gaat ook zo wel dood.

* Aan meer wetten hebben we geen nood. Met wetten bouw je geen beschaving.

* We are not in need of even more laws but rather of more culture and civilisation. Laws do not build civilisation.

* No, there is no place for Islam in our culture.

* Aan de 'asielzoekers': Het beloofde land is een missie voor de plaats waar je bent, het is niet de plaats waar je heentrekt.

* Met het eind in zicht, lopen we sneller dan we kunnen stappen.

* Vrouwen zijn het aantrekkelijkst tussen de leeftijd van 16 en 26 jaar. Dit is geen waardeoordeel maar, zo meen ik, niets meer of minder dan een louter biologisch feit.

* Als het denken gekluisterd wordt door moraal, is het tijd de moraal op te heffen, niet het denken.

* Opera hoort niet thuis op de radio, maar moet op de TV worden uitgezonden. Niet alleen omdat TV daarvoor een geschikter medium is, maar bovenal ook omdat dit de kijkcijfers beslist omlaag zou halen.

* Als al zij die vrede  wensen aan alle mensen van goede wil, oorlog verklaren aan al die van slechte wil, wensen zij dan wel een vrede? Zouden ze niet beter vrede wensen aan alle mensen van slechte wil?


2015


* Niemand zou op ons territorium mogen worden toegelaten als hij niet onder eed verklaart de wet boven welkdanige openbaring ook te plaatsen.


* No person should be allowed to enter or stay on our territory, if he does not swear to place common law above the statements of any scripture.

* Er bestaat niet zoiets als een gematigde Islam. Wel zijn er gematigde moslims, in allerhande varieteiten net zoals fervente extremisten inklusief terroristen. Allemaal zijn het moslims, Islam gelovigen. Slachtoffers dus.

* Het zou me niks verwonderen indien men binnenkort tot de ontstellende ontdekking kwam dat rokers niet alleen in een betere fysieke konditie verkeren, maar bovendien ook langer leven dan niet rokers. Als ik zie hoeveel rokers temperaturen van onder het vriespunt trotseren in weer en wind, op terrasjes en in de buitenlucht, dan begrijp ik het positieve effekt op de gezondheid van de uitdeinende en onrechtvaardige repressie tegen de roker.

* Zolang de belangrijkste doodsoorzaak niet eutanasie is, is deze kultuur nog onderontwikkeld, want niet in het reine met de dood.

* Een bisdom is dubbeldom.

* Vluchtelingen zijn illegalen in spe.

* Niets is aan zichzelf gelijk.

* Verschrikkelijk, zo'n schrikkelsekonde.

* Wie vervolgd wordt omwille van zijn religie -lees waanzin- verkrijgt daarom geen recht op aziel maar hooguit op psychiatrische hulp. De konventie van Geneve mag wat mij betreft gerust in deze zin gewijzigd worden. Alleen wie vervolgd wordt omwille van zijn atheisme en dus zijn mentale gezondheid, verdient het azielrecht.

* Religieuze leiders zijn altijd misleiders.

* Between the legs of a piano, one finds an entire keyboard to be touched.
* Paris 13.11.2015: And still there are people refusing to see the danger of Islam!

* Het politiek korrekte denken pampert een kweekvijver van terroristen in zijn aperte blindheid voor de gevaren van de Islam en de oproepen tot jihad die deze insluit.

* Wie van honden houdt kan geen racist zijn. Maar is het racisme, honden boven katten, varkens boven paarden te stellen?

*Loving dogs, I can't be a racist. However, is it racist to prefer dogs over cats, pigs over horses?

* Voetbal en hersenen, het zal wel altijd onverzoenbaar blijven.

* Islamabad, een verfoeilijker stad kan ik me echt niet voorstellen.


2016


* De representatieve demokratie is een waar anakronisme geworden in een tijd waarin we elke dag een referendum bij het ontbijt zouden kunnen genieten.

* Postmortem heeft het gewonnen op postmodern.

* Het beste wapen dat je tegen kinderen kan inzetten is de pil.

* Niets is nul in de fysika.

* There is not such a thing as zero in physics.

* Integratie begint pas bij het uitroeien van de Islam.

* Wat baat het een verleden te hebben wanneer er geen toekomst is.

* What does it help to have a past if the future seems lost.

* Injustice builds agression and justifies it at times.

* Onrecht ligt aan de basis van heel wat agressie en rechtvaardigt die soms.

* Als er een medische ingreep is die overal ter wereld en ten allen tijde gratis zou moeten worden gemaakt, is het wel de sterilisatie.

* Onrecht baart agressie, maar agressie neemt onrecht niet weg.

* Er zijn mensen die alleen nog leven omdat het illegaal is hen te doden.

* Wanneer een pijproker het onderhoud van zijn pijpen verwaarloost, mag dat als een symptoom van een naderende depressie worden geduid.

* Een bedreigde soort is niet uitgestorven.

* Being endangered is not quite the same as being extinct.

* Het postmodernisme hanteert moord als wapen tegen de avant garde.

* Did postmodernism kill the avant garde? Murder seems to be its ultimate argument.

* De Prijs van het Vrije Woord heet broodroof.

* Zonder kompetentie zal demokratie steeds een mythe blijven.

* Without competence, democracy remains a myth.


2017

* Devaluatie treft de prijzen, vooral dan de Nobelprijzen.

* Er was een tijd waarin 'links' werd geassocieerd met wetenschappelijk en kritisch denken, terwijl 'rechts' stond voor traditie en geloof. Vandaag beleven we een totale omkering van die waarden en zien we 'links' respekt vragen voor de meest idiote geloofssystemen, terwijl 'rechts' zich als verdediger van het wetenschappelijk denken en de eraan ten grondslag liggende waarden profileert. Het is klaar en duidelijk: links-rechts heeft alle betekenis verloren.

* Voorspelde stormen komen er meestal niet.

* Tegenstanders overtuig je niet, je wacht gewoon tot ze doodgaan... Maar wat als je zelf veel ouder bent dan die tegenstanders? Moet je dan zelf niet zo snel mogelijk de dood in?

* Ik heb altijd gelijk. Dus ook wanneer ik tot het besluit kom, geen gelijk te hebben. De omgekeerde paradox van de leugenaar.

* Is Donald Trump nu beedigd of beledigd als president van de Verenigde Staten?

* Gedichtendag: Ik laat het dichten, ik laat het lekken.

* De meerderheid is vrouwelijk.

* Pasen: Sinterhaasdag voor de kinderen.

* In plaats van bomen te rooien langs de wegen, zouden ze beter autos verbieden op wegen waar bomen staan.

* Uit het onmiskenbare feit dat de Islam inherent gewelddadig en intollerant is, volgt niet dat elke moslim gewelddadig en intollerant is. Dat dit inzicht tot een berufsverbot moet leiden, getuigt van de toenemende intollerantie in onze kultuur.

* Onder invloed van fel licht, wordt rood heel makkelijk bruin...

* Wie zijn nek uitsteekt, mag zich aan een nekschot verwachten.

* Zonder ijkpunt geen richting.

* Without reference there is no direction


* Het is niet omdat Hitler sla at, dat er iets mis is met sla.

* De mooiste dood is die waarover je zelf hebt beslist.

* Listening to new music for symphony orchestra is quite a bit like watching the sinking of the Titanic.

* Luisteren naar nieuwe muziek voor symfonische orkesten is een beetje zoals kijken naar de ondergang van de Titanic...

* Leven is de enige doodsoorzaak.

* Als rechts en links van elke betekenis zijn ontdaan, houdt ook het midden op te bestaan.

* If there is neither left nor right, the middle ceases to exist.

* Poco a poco morendo, I posted on FB, but nobody understood poco to stand for political correctness...

* Politiek correct heten ze, poco, poco a poco morendo...

* De grootste verwezenlijking van onze kultuur is de wetenschap. Helaas is echter de grootste verwezenlijking van de wetenschap niet onze kultuur. Daar is werk aan de winkel.

* The biggest achievement of our culture is science. However, the biggest achievement of science does not seem to be culture. There is a mission here.

* Poco en Pomo in het land der blinden, een bijdrage tot de Vlaamse letterkunde.

* Components non sunt multiplicanda sine necessitate.

* The tragedy of intelligence: females feel more attracted to stupid virility than to intelligence.

* De kwaal moet nog ontdekt worden, oorkanker, maar de oorzaak kennen we al: music for life.


2018


* De strijd tegen geloof zal altijd de kern van het echte progressisme zijn.

* Fotoshop: het enige probaat middel dat effektief helpt tegen rimpels.

* Der Hund riecht Vergangenes, der Mensch sieht Zukünftiges.

* Kinderen, een slechte gedachte die alleen bij vrouwen opkomt.

* Children, the worst idea only woman can have.

* Wie wint de ronde? Het veelvlak met de meeste zijden.

* Beter is het met grote vragen te leven, dan met valse zekerheden.

* Intelligentie vraagt tijd.

* Intelligence entails latency

* Als ik me niet vergis, heb ik altijd gelijk.

* Geloof verzet bergen onzin.

* Leven we niet veeleer op een inkontinent?

* Noch rechts, noch links. Geen centrum, maar omhoog met de voeten op de grond.

* Vanzodra een god wordt opgevoerd is het amen en uit met de filosofie.

* Twee willekeurige driehoeken heten congruent te zijn dan en dan alleen als ze minstens drie elementen gelijk hebben (2 zijden en en hoek, 2 hoeken en een zijde). Het geval waarbij die drie elementen hoeken zijn heet een uitzondering te zijn, want in dat geval zijn de twee driehoeken isomorf. Dat dit een 'uitzondering' heet te zijn, heeft iets bijzonder on-wiskundigs. Het heeft immers alleen te maken met een verontreiniging die de wiskunde is binnengeslopen, met name het gebruik van eenheden. Wanneer we immers de zijden uitgedrukt denken als 'lengtematen' dan hangt de congruentie van driehoeken -mits drie elementen bekend zijn - alleen af van het gebruikte maatstelsel. Zouden we de groottes uitdrukken als verhoudingen, waarbij we voor de eenvoud de langste zijde als eenheid definieren, dan komt die onesthetische uitzondering helemaal te vervallen.

* Gelijkheid bestaat alleen in de wiskunde.

* Equality only exists in math.

* Er zijn geen mensen zonder beperkingen.

* Wanneer wordt de jacht op vette Amerikaanse trofeejagers voor geopend verklaard?

* When will the hunt on fat American trophy hunters be declared open?

* Een kultuur zonder avant-garde is een stervende kultuur.

* Als met de big bang de 4-dimensionele werkelijkheid ontstond, dan heeft het geen zin de vraag te stellen naar wat er voordien al of niet zou kunnen zijn geweest. Immners, het begrip tijd kon toen nog niet bestaan en het begrip 'voor' impliceert nu eenmaal het bestaan van die tijd. We moeten ons nederig verzoenen met de eindigheid en de begrenzing van ons kenvermogen. De vraag naar wat er was voor de tijd is een van elke betekenis ontdane vraag, en als dusdanig een louter taalkundige konstruktie.

* Wie een goede vriend wil, neme een hond.

* If you are in need of a good friend, take a dog.

* Niets is zo ondermijnend en tegengesteld aan artistiek werk dan een werknemers-vakbondsmentaliteit.


2019

 

* Voor wie het jaar begint met een indigestie, vormt het nieuwjaarskoncert uit Wenen steeds een probaat braakmiddel.

* Indien de mensen zich werkelijk de vraag zouden stellen naar de zin van hun bestaat, zou het probleem van de overbevolking snel zijn opgelost...

* If people would really question the meaning of life, overpolulation would fast be solved.

* Intelligente mensen hebben meestal geen kinderen. Daarom sterven ze ook uit...

* Intelligent people tend to have no kids.That's why they die out.

* Male wishfull thinking: woman saying I want to feel a penis in my cunt.

* Het sterke geslacht gaat ten onder. In het Nederlands.

* Anja Meulenbelt is nu echt wel helemaal tot Anja Vuilnisbelt verworden.

* Belgium, a country were the votes of 2/3th of the population are worth 1/3th less than those of 1/3th of the population is not a democracy. Its not even a legitimate country.

* Stabiliteit is geen eigenschap van het zijnde, maar slechts een van het vergangene. De dood.

* Stasis is not a property of what exists, merely one of what ceased to exist. Say death. A climate not subject to change can only exist when all existence ceases.

* Het leger loopt leeg; hoe leger hoe beter, zo'n leeglopersleger.

* 1830 ware toch een geschikter telefoonnummer voor de zelfmoordlijn dan 1813...

* Alleen de ongeborenen ontsnappen aan de dood.

* Only the unborn never die.

* Luidheid is des orens duivel.

* Als er dan al iets is dat onbetwistbaar de Vlaamse canon zou kunnen bepalen, dan is het onze taal, het Nederlands. Maar laat dat nu uitgerekend dat zijn wat ons met Nederland verbindt. De treurigste dag uit onze geschiedenis was wel in 1585 toen de Nederlanden gescheiden werden en onze kultuur verscheurd. Vlaanderen heeft maar één toekomst, in die ligt in een hereniging met Nederland besloten.

* Het enige Vlaamse aan de 'Vlaamse' kultuur in Bruxelles, is het geld.

* Zowat alle dierenartsen zullen het met me eens zijn in mijn overtuiging dat in vele gevallen niet de hond, maar wel het baasje behandeld zou moeten worden.

* Je mag nog duizendmaal toonaangevend zijn, maar daarom luistert nog niemand naar je toon.

* Verstrooidheid treedt op na krematie.


2020

* Elke oorlog wordt gevoerd in naam van de vrede.

* Wanneer we zo doorgaan met elk windje als storm te benoemen, eindigen we er nog mee elke scheet een naam te geven.

* Spugen was al enkele generaties uitgestorven bij de autochtonen. De alochtonen zien het klaarblijkelijk als een deel van hun 'kultuur'...

* Dat het risico op overlijden toeneemt met de leeftijd is triviaal. Waarom papier en drukinkt verspild worden om dit in grafiekjes af te beelden begrijp ik niet.

* Het eerste slachtoffer van elke krisis (oorlog, virus, ramp...) is telkens weer de waarheid gebleken.

* Gaan we een ongeziene golf van flaporen tegemoet als gevolg van de mondmaskerverplichting?

* Stotteren is een ha.ha.handicap.

* Longpunktie: waren folterpraktijken in lang vervlogen tijden de metode van justitie, dan zijn ze nu de gepriviligieerde metode van de geneeskunde geworden...

* Als het waar zou zijn dat het corona virus het eind van de spektakelmaatschappij inluidt, dan zou ik daar toch niet onverdeeld rouwig om zijn.

* Die gifbeker van Socrates moet wel goed zijn geweest: 2400 jaar geleden en nog steeds is hij dood.

* Meer en meer leven we in een wereld waarin op alsmaar meer vragen een taboe blijkt te rusten. We stevenen af op de teloorgang van de legitieme vraag.

* Derde donderdag van november: Wereldfilosofiedag... maar is filosofie onder het juk van pocopomo niet kaltgestellt?

* Ik begrijp niet waarom men ons tegen heug en meug kerstmis door de strot wil rammen. Zo goed als niemand viert dit als 'mis'. Kunnen we het niet gewoon neutraal bij kerstdag, kerstfeest, kerstavond... houden?


2021

* Biden lijkt me een gezond wantrouwen waardig.

* Aan de knevelkultuur heb ik in 't geheel niks bij te dragen.

* Blindman heeft Klara bezwangerd en een abortus zit er helaas nog steeds niet in.

* Hoe wit mijn haar ook moge worden, een blanke zal ik altijd zijn.

* Logisch toch, dat ik als voorstander van kernenergie, voor radiotherapie opteer.

* Vroeger ging men dood en dan pas wist men waaraan. Nu weet je nog bij leven waaraan je dood zal gaan. Een hele vooruitgang.

* Is nu niet ook alle jazz die door blanken wordt gespeeld, kulturele toeeigening?

* Geen woord vervalt zo snel als nu.

* Kween liesbed wedrennen: welke zin heeft die wedstrijd nog? Na de loting van de volgorde, ligt de uitslag al zowat helemaal vast. Wie eerst speelt wint zo goed als nooit, wie laatst speelt wint bijna altijd. Verder nog, wie Franstalig is en laatst speelt, wint altijd. Wie Vlaams is, eindigt op de allerlaatste plaats...

* De symptomen van wie ziek wordt door het Corona virus, zijn uitermate divers. Dat virus zal dus wel woke, poco en pomo zijn.

* Hongersnood is niet een tekort aan voedsel, maar wel een teveel aan monden.

* De onverklaarbaarheid van het zijnde is geen mysterie omdat verklaring, reduktie tot het bekende insluit. De verklaring van het zijnde is dan ook tautologisch omdat het zijnde de verklaring mee omvat.

* Opera is een prachtig medium, alleen spijtig dat erin gezongen wordt. Niet alleen maakt dat goed toneel onmogelijk, maar ook is het pijnlijk om te aanhoren. Die zang zijn we er dus liever kwijt dan rijk. Verder zitten er ook veel teveel musici in die orkestbak opgesloten en zou het met hooguit een viertal al heel wat beter zijn. Dan hebben we meteen ook die dirigent niet meer nodig. Da's toch maar een pal-jas. En, een vrouw op de bok plaatsen is een schijnvertoning die ten gronde geen enkel verschil uitmaakt. Aangezien het geluidsvolume nu weer tot redelijke proporties is teruggebracht, hebben we ook dat groot gebouw niet meer nodig en volstaat zelfs een ruime woonkamer voor de opvoering. Het dekor is dan ook meteen gratis en voor niks. En ja, een enkele dergelijke opera volstaat zo wel voor Vlaanderen. De besparing kan alleen de echte muziekkultuur tern goede komen.

* Echte progressiviteit kan alleen bestaan wanneer ze voortkomt uit en bouwt op een lange en diepgaande traditie. Een progressisme dat niet geworteld is in een kulturele traditie is hooguit een postmodernistische oppervlakkige spielerei. Een gevaarlijke spielerei weliswaar omdat ze het grote verhaal dat we telkens opnieuw moeten schrijven om onze kultuur zin en gestalte te geven, ondermijnt. In de wokeness die vandaag wordt gepredikt schuilt dan ook geen greintje progressisme maar wel een ziekelijk en destruktief verzaken aan wat ooit werd opgebouwd. Net daarom is avant-garde in wezen progressief. Zij kan alleen bestaan binnen een kultuur. Het in naam van diversiteit naast elkaar plaatsen van wat zelfs niet mag vergeleken worden, laat staan op waarde afgewogen, ondermijnt elke vorm van kritisch denken en sluit de volstrekte miskenning in van die kultuur. Als we woke vrij spel laten, ondermijnen we niet alleen onze kultuur, maar stevenen we in rechte lijn af op burgeroorlog.


2022

* Als de waarheid de bescherming nodig heeft van de wet, verliest ze zelf elke grond.

* Operas en symfonische orkesten blijven anachronismen ook wanneer je ze door vrouwen laat leiden.

* Hoeveel kan je een chihuahua te eten geven voor hij ontploft?

* Vaartdiefstal is het misdrijf dat weggebruikers plegen wanneer ze de aanloop die een fietser neemt om een helling te beklimmen, afremmen en de grond inboren. Het is een vorm van gemeen sadisme en het verdient een zware bestraffing.

* Zo'n gele trui, da's toch alleen op 11 juli nuttig?

* Ontwookt, verworpenen der aarde, ...

* Ook Gent heeft zijn Bijlmer, de Bijlmerloke.

* Schaven kan zo leuk zijn, dat er op het einde helemaal niets overblijft... Zou dat het ultieme kunstwerk zijn?

* Ontwookt verworpenen der aarde, verdoemd in poco-sfeer
Reedlijk denken stroomt nu over d'aarde en die stroom rijst al meer en meer.
Sterft gij woke vormen en gedachten
Monddood geslagenen ontwookt, ontwookt

* Gelukkig is de hond die in de armen van zijn baasje de dood mag inglijden.

* Is het niet de hoogste tijd om zwanger maken en worden te veroordelen als misdaad tegen de mensheid?

* Onkunde wordt misdaad wanneer ze gepaard gaat met macht.

* Alle priesters zijn misleiders.

* Wie zich aan opera waagt moet en zal sterven. Helaas, wie dat niet doet sterft ook...


2023

* Op het begrip vijanden rust een taboe. Je moet steeds doen alsof je er geen hebt. Uit pure vriendschap wordt je dan ook door kollegas vermoord.

* Heel wat mensen zijn alleen in leven omdat het illegaal is hen te doden.

* In navolging van Richard Taruskin, wordt op de Gentse universiteit thans alleen nog muziektegeschiedenis onderwezen.

* Wie het verzet tegen hoofddoeken als rechts wegzet, bezondigt zich aan de ziekte van Humpty-Dumpty: when I let a word mean so many things, I always pay it extra.

* Peace: first condition, stop religion.

* Waar vroeger kennis en kunde leidden tot gezag, krijgen we vandaag slechts nog hoongelach.


2024

New:

* Het komt me als volkomen fout voor, om je politieke tegenstander als vijand te bejegenen. Immers het bestaan van politieke tegenstanders is een wezenlijk bestanddeel van elk demokratisch bestel. Wie tegenstanders als vijanden behandelt stelt alles in het werk om hen uit te schakelen, zoniet te vernietigen. Hij maakt zichzelf tot ondergraver van de demokratie zelf en werkt willens nillens aan de uitbouw van een autoritair staatsbestel.


 

naar Godfried's Galboot...

persoonlijke oprispingen bij de kulturele en politieke aktualiteit

WEBLOG

Wie wil reageren kan dat doen via mijn paginas op Facebook!

Back to the Logos Foundation Home-Page Terug naar Godfried's homepage...

Last update: 2024-05-29.by Godfried-Willem Raes