English version below

StapStrument

In het nieuwe akoestische project StapStrument van Stichting Logos kunnen 24 kinderen (vanaf 5 jaar) tegelijkertijd aan de slag. Aan elke voet wordt een voetpompje vastgemaakt (48 voetpompjes) dat dienst doet als blaasbalg. De voetpompjes laten toe om de luchttoevoer naar de orgelpijpen te nuanceren, en dus luid of stil te spelen. Het project kan niet enkel ingezet worden als installatie, ook workshops zijn mogelijk. Het project laat kinderen de relatie tussen het eigen handelen en het gecreëerde geluid ontdekken (bv. hard stappen genereert luide klanken, terwijl heel voorzichtige stapjes stille klanken voortbrengen), en bevordert tevens het musiceren in groep. Aan de hand van uitgewerkte stappatronen kan er worden samengespeeld. StapStrument biedt de mogelijkheid om samen te componeren en/of te musiceren via eenvoudige afspraken die elke speler, zonder kennis van muziekschrift, kan begrijpen. Verschillende muzikale parameters zoals dynamiek, toonhoogte en ritme kunnen op een speelse wijze worden aangeleerd.

Het koncept is laagdrempelig en participatief en kan zowel in de openbare als in de private ruimte plaatsvinden.

Mattias Parent, Laura Maes, Godfried-Willem Raes, Lara Van Wynsberghe & Kristof Lauwers

De originele webpagina van StapStrument kan u hier terugvinden: www.logosfoundation.org/Stapstrument/stapstrument.html

1 / 1
2 / 2
3 / 3

StepStrument

In this new acoustic project by the Logos Foundation, 24 children can play simultaneously. A foot pump is attached to each foot (48 foot pumps) that serves as a bellow. The foot pumps allow to differentiate the air supply to the organ pipes, and thus to play loud or silent. This project can not only be used as an installation, but also workshops are possible. The project allows children to discover the relationship between their own actions and the created sound (eg hard steps generate loud sounds, while very careful steps produce quiet sounds), and also how to play music in a group. You can play together based on detailed step patterns. StapStrument offers the possibility to compose and / or make music together through simple agreements that every player can understand, without knowledge of musical writing. Different musical parameters such as dynamics, pitch and rhythm can be taught in a playful way.

Mattias Parent, Laura Maes, Godfried-Willem Raes, Lara Van Wynsberghe & Kristof Lauwers

The original StepStrument page can be found here: www.logosfoundation.org/Stapstrument/stapstrument.html