Twee (02) bladen   Rep. nr.

Raad van Bestuur Stichting van openbaar nut “Stichting Logos”

Het jaar tweeduizend  en zes.

Op  13 oktober

Ter studie te 9000 Gent, Hubert Frère-Orbanlaan 65.

Voor Ons, Meester Jean Bernard MAETERLINCK, Notaris met standplaats te Gent.

Is bijeengekomen de raad van bestuur van de stichting van openbaar nut “Stichting Logos”, waarvan de zetel  gevestigd is te 9000 Gent, Kongostraat 35.

Deze stichting werd opgericht krachtens akte verleden voor ondergetekende Notaris Maeterlinck, op zeventien februari negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van acht december daarna, onder nummer 10.609, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van acht juli negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op éénentwintig juli daarna.

De stichting heeft als ondernemingsnummer 0417.311.222.

Van deze vergadering volgen hierna de notulen, door mij, notaris, opgemaakt op verzoek van het bu­reau, waarvan hierna de samenstelling volgt:

A. OPENING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGEN

a. De vergadering wordt geopend om 11 uur onder voorzitterschap van de heer Godfried-Willem Raes, wonende te 9000 Gent, Kongostraat 35, hierna genoemd, die mevrouw Monique Darge, hierna genoemd, aanduidt om de taak van secretaris en stemopnemer  uit te oefenen:

b. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, navermelde bestuurders:

1. De heer Godfried-Willem Raes, wonende te 9000 Gent, Kongostraat 35

2. Mevrouw Darge Monique, wonende te 9000 Gent, Kongostraat 35

3. De heer Van Bendegem Jean-Paul, wonende te 9000 Gent, Reigerstraat 28

Alhier vertegenwoordigd door de heer Godfried-Willem Raes voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht hieraangehecht.

B. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren wat volgt:

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda :

Enig punt:

Artikelgewijze bespreking en aanpassing in de vorm van  aanneming van nieuwe statuten, zonder wijziging evenwel van het doel, om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wettelijke bepalingen van  de wet van twee mei tweeduizend en twee betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.  

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd  is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.  

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda  motiveren.    

C. BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, het volgende besluit:

Enig besluit.

De raad van bestuur besluit nieuwe statuten aan te nemen, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen, om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wettelijke bepalingen van  de wet van twee mei tweeduizend en twee betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen.

De raad van bestuur besluit tevens enkele wettelijke bepalingen op  te nemen die van rechtswege van  toepassing zijn, maar die een verduidelijking geven aan de rechten en plichten van de stichting en haar bestuursleden.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken  en goedgekeurd, gaat de raad over tot de bespreking en het opmaken van de nieuwe statuten die als volgt luiden:

Artikel 1.

Door volgende personen:

1) De heer Raes Godfried-Willem, muzikoloog, Belg, wonende te 9000 Gent, Kongostraat 35, geboren te Gent op drie januari negentienhonderd tweeënvijftig.

2) Mevrouw Darge Monique, kunsthistoricus, Belgische, wonende te 9000 Gent, Kongostraat 35, geboren te Brugge op elf mei negentienhonderd tweeënvijtig.

3) De heer Van Bendegem Jean-Paul, wiskundige, Belg, wonende te 9000 Gent, Reigerstraat 28, geboren te Gent op achtentwintig maart negentienhonderd drieënvijftig.

4) De heer Verhelst Xavier Roland Georges, muzikant, wonende te 9000 Gent, Koningin Albertlaan 25.

Wordt voor onbepaalde tijd een stichting van openbaar nut opgericht welke zal worden genoemd : Stichting Logos.

Art. 2.

De zetel van de stichting wordt gevestigd te 9000 Gent, Kongostraat 35.

De zetel kan naar het om even welke plaats in de Stad Gent overgebracht worden bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Art. 3.

De stichting wordt opgericht met het doel het scheppen en uitbouwen van een creatieve muziekkultuur, zoals dit wordt begrepen door de stichters, en ter verduidelijking waarvan wordt verwezen naar de verhandeling “Kreatief Musiceren in een Anti-Kreatieve Maatschappij”, van de hand van de eerste apparant en gepubliceerd in Volksopvoeding, Belgisch-Nederlands tijdschrift, vijfentwintigste jaargang, negentienhonderd zesenzeventig, nummer 5/6.

Ter realisatie van dit doel zal de stichting onder andere overgaan tot : het inrichten van creatief muzikaal vormingswerk en scholing, het verzorgen van publikaties, het inrichten, zo nationaal als internationaal, van concerten, voordrachten en manifestaties, het verrichten of mogelijk maken van fundamenteel research, het opbouwen en ter beschikking stellen van de nodige infrastructuur, het bevorderen van de interdisciplinariteit zoals deze in de mixed media tot uiting komt, het spreiden van de creatieve musicale activiteit door oprichting van plaatselijke centra in binnen- en buitenland.

Art. 4.

De raad van bestuur van de stichting wordt samengesteld uit minimum drie en maximum vijf leden.

Als bestuurders zijn aangesteld:

1) de heer Raes  Godfried-Willem, muzikoloog, Belg, wonende te 9000 Gent, Kongostraat 35.

2) Mevrouw Darge Monique, kunsthistoricus, Belgische, wonende te 9000 Gent, Kongostraat 35.

3) De h eer Van Bendegem Jean-Paul, wiskundige, Belg, wonende te 9000 Gent, Reigerstraat 28.

4) De heer Thys Hervé, oud-direkteur Filharmonische Vereniging Brussel, Belg, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Hof ten Berg 50.

5) Mevrouw Walker Linda, pianiste, wonende te Meridian, Missisipi, U.S.A. 3911 Grandview.

Nieuwe bestuurders worden gecoöpteerd door de raad van bestuur. Bij het openvallen van een bestuursmandaat voorzien de overblijvende bestuurders eveneens bij coöptatie in de invulling van dit mandaat.

Een bestuurder kan te allen tijde worden afgezet door de raad van bestuur.

Het ambt van bestuurder neemt een einde bij overlijden, vrijwillig ontslag of burgerlijke onbekwaamheid.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid tot het stellen van alle handelingen die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van de doeleinden van de stichting.

De raad van bestuur beslist collegiaal, dit is bij aanwezigheid van de meerderheid der leden en bij gewone meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur duidt onder zijn leden een voorzitter aan.

Als voorzitter is aangesteld:

De heer Raes Godfried-Willem voornoemd.

Hij kan te allen tijde als voorzitter worden afgezet door de raad van bestuur.

Zijn opdracht eindigt hoe dan ook samen met zijn ambt van bestuurder, hetzij bij afzetting hetzij bij ambtsbeëindiging.

De voorzitter kan vrijwillig ontslag nemen onder voorwaarde zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De voorzitter heeft zowel de bevoegdheid om de stichting in en buiten rechte als eiser of als verweerder te vertegenwoordigen, alsook om het dagelijks bestuur van de stichting en de vertegenwoordiging van de stichting met betrekking tot dit dagelijks bestuur waar te nemen. Het dagelijks bestuur betreft alle handelingen of verrichtingen die voor de dagelijkse werking van de stichting worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle oplossing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen.

De voorzitter oefent de hem toevertrouwde bevoegdheden alleen uit.

Art. 5.

Bij ontbinding van de stichting zullen de goederen van de stichting worden overgemaakt aan een instelling, vereniging, openbaar orgaan of groep met een gelijkaardig doel, bepaald door de ontbindingsvergadering van de raad van bestuur, samengeroepen door de aangestelde vereffenaar.

Art. 6.

Met inachtneming van artikel 30 van de wet van  zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen,          beslist de raad van bestuur in overeenstemming met artikel 4 over alle wijzigingen van de statuten.

Art. 7.

In geval van belangenconflict, dit is wanneer een bestuurder enig persoonlijk, direct of indirect, patrimoniaal of ernstig moreel belang zou hebben dat in strijd zou zijn met een beslissing die door de raad van bestuur zal worden genomen, dient de betreffende bestuurder de raad van bestuur in te lichten vooraleer deze een beslissing neemt.

De verklaring van de betreffende bestuurder alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende zijn tegenstrijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing neemt.

De betreffende bestuurder neemt geen deel aan de beraadslaging van de raad van bestuur en de stemming over de beslissing.

Art. 8.

Alles wat niet uitdrukkelijk werd geregeld in onderhavige statuten, wordt beheerst door de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd éénentwintig betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen alsook door het gemeen recht.”

Dit besluit werd genomen met algemeenheid van stemmen.

SLOT.

Nadat het enig punt van de dagorde werden afgehandeld, wordt de vergadering geheven om  11u30

                               

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Afgesloten op datum en plaats zoals hierboven vermeld.

En na integrale voorlezing en toelichting, hebben de bestuurders met mij notaris, ondertekend.